Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Swine Enzootic Pneumonia (SEP) hos gris

SEP orsakar en torr kronisk hosta. Sjukdomen är vanlig världen över och så även i Sverige. SEP är mycket smittsam, men de kliniska symtomen är ofta begränsade och dödligheten i sjukdomen är låg.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Smittämne och smittvägar

SEP drabbar oftast de nedre delarna av de främre lungloberna. På bilden ses akut SEP i lungans mellanlob och en SEP under avläkning i spetsfliken till vänster. Foto: Bengt Ekberg/SVA

SEP orsakas av Mycoplasma hyopneumoniae som är en mycket långsamväxande och därmed svårodlad bakterie. Grisar smittas antingen direkt genom trynkontakter eller indirekt via luften. Smittämnet överlever längre vid kall, mörk och fuktig väderlek och kan då även blåsa mellan närliggande gårdar.

Klinisk bild

Mycoplasma hyopneumoniae ger upphov till en torr hosta som ofta har ett kroniskt anslag, även om akuta sjukdomsutbrott förekommer. Vid den kroniska formen kan hosta enklast noteras efter det att djuren ansträngt sig. Då djuren vilar kan det således vara tyst i stallarna. SEP är mycket smittsam och försämrar tillväxten hos unga djur som drabbas. Det är dock sällsynt att djur dör i sjukdomen.

En okomplicerad mykoplasmainfektion läker av inom cirka tre månader, men om andra infektioner, exempelvis Pasteurella multocida, tillstöter kan sjukdomen bli allvarligare och kommer då även att vara aktiv under en längre tid.

Provtagning och diagnostik

Mycoplasma hyopneumoniae växer långsamt varför odling av bakterien sällan används för diagnosticering. Istället kan mikroben påvisas med probe- eller PCR-teknik. Ett annat och ofta effektivare sätt att diagnostisera sjukdomen är att mäta förekomsten av antikroppar riktade mot M. hyopneumoniae i blodserum. Genom att studera detta i olika ålderskategorier kan även en uppfattning om infektionsmönstret i en besättning erhållas.

Behandling och förebyggande åtgärder

Lindigare sjukdomsutbrott med SEP kräver som regel ingen antibiotikabehandling, men vid allvarligare fall kan detta bli aktuellt. Då Mycoplasma hyopneumoniae saknar cellvägg är den naturligt resistent mot antibiotika som angriper denna, exempelvis penicilliner.

SEP förebyggs främst genom att upprätthålla en ålderssektionerad produktionsform där äldre djur inte möter yngre och smittar ned dem. Det finns idag även vacciner som är effektiva mot SEP.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls