Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Lunginflammation orsakad av Pasteurella multocida hos gris

Pasteurella multocida är en mycket vanlig bakterie som återfinns hos de flesta friska grisar. Bakterien utgör en viktig komponent vid multifaktoriella luftvägsinfektioner hos gris. Sådana är vanliga i Sverige och utomlands, vilket givit upphov till samlingsnamnet Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC).

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Smittämne och smittvägar

Pasteurella multocida sprids i huvudsak genom trynkontakter mellan grisar. Bakterien orsakar inte lunginflammation på egen hand, men kan orsaka omfattande skador i luftvägarna som sekundärinfektion.

Klinisk bild

Sekundärinfektioner med Pasteurella multocida kan förvärra infektioner med Mycoplasma hyopneumoniae, (SEP). Infektionsförloppet kan därmed få ett mer utdraget och allvarligare förlopp. Tillväxttakten hos djuren påverkas negativt och vid allvarliga fall kan dödligheten också öka. Vid slakt kan en ökning i förekomsten av lunginflammationer och brösthinneinflammationer ses.

Provtagning och diagnostik

Bakterien kan odlas fram efter provtagning från förändrad lungvävnad, tonsiller eller nässlemhinna.

Tester för påvisande av antikroppar mot Pasteurella multocida kan användas för utredningar på besättningsnivå, men måste tolkas med viss försiktighet eftersom smittämnet är så vanligt förekommande. Undersökning av blodprover från olika ålderskategorier kan tillsammans med andra serologiska undersökningar ge en uppfattning om infektionsmönstret i en besättning.

Förebyggande åtgärder och behandling

Fall av lunginflammation där Pasteurella multocida misstänks vara av betydelse behandlas med antibiotika.

Förebyggande åtgärder består i att minska inverkan av de primärpatogena smittämnen som föregår smitta med Pasteurella multocida, exempelvis Mycoplasma hyopneumoniae. Detta kan till exempel göras genom ålderssektionerad uppfödning, vaccination samt optimering av grisarnas närmiljö.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls