Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Parasiter i luftvägarna hos gris

Grisens lungmask, Metastrongylus spp., tillbringar sitt vuxna liv i grisens lungor, vilket kan ge upphov till luftvägssymtom såsom hosta. Därutöver kan spolmask, Ascaris suum, påverka grisens lungor när dess larver passerar genom lungorna och kan då bana väg för infektion med andra luftvägspatogener.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Smittämne och smittvägar

Grisens lungmask är en smal, vit, 4-5 cm lång mask som främst återfinns i bronker och bronkioler i lungornas diafragmalober. Lungmasken har daggmasken som mellanvärd, varför den främst drabbar utegående grisar med möjlighet att äta daggmaskar. Problemen med lungmask har därför minskat då grisuppfödningen till stor del flyttat inomhus. Idag påvisas lungmask i princip aldrig i Sverige. Däremot är infektioner med spolmask vanliga.

Klinisk bild

En lungmasksmitta kan ge upphov till hosta, framför allt hos den unga grisen, men symtomen är sällan särskilt framträdande. Spolmasklarver som migrerar genom lungorna kan vid höga infektionsdoser ge upphov till symtom från luftvägarna. Vid sekundära bakteriella infektioner kan kraftigare symtom på lunginflammation uppstå.

Provtagning och diagnostik

Lungmask liksom andra inälvsparasiter diagnostiseras främst genom påvisande av parasitägg i träckprov.

Behandling och förebyggande åtgärder

Att förebygga problem med parasiter handlar mycket om att undvika att bygga upp en höggradig förekomst av parasitägg i grisens närmiljö. Avmaskningsmedel kan användas vid strategiska tidpunkter. Vid utomhusdrift kan betesrotation användas för att undvika en uppförökning av smitta i grisens omgivning. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls