Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Spädgrisdiarré

Spädgrisdiarré förekommer i Sverige, men är relativt sällsynt då de flesta besättningar förebygger denna sjukdom genom att vaccinera suggorna som då överför immunitet till avkomman via råmjölken.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Drabbade smågrisar insjuknar redan under den första eller de första levnadsdagarna i diarréer. Foto: SLU

Smittämne och smittvägar

Spädgrisdiarré orsakas främst av sjukdomsframkallande varianter av E. coli eller av Clostridium perfringens typ C. Spädgrisdiarré orsakad av Clostridium perfringens typ C kallas för smittsam tarmbrand och är anmälningspliktig. Bakterierna finns i grisarnas närmiljö.

Under det senaste decenniet har även diarréer hos neonatala djur som inte kunnat knytas till dessa smittämnen förekommit. Ett samlingsnamn för dessa diarréer är New Neonatal Porcine Diarrhoea (NNPD) och forskningsarbete pågår för att identifiera etiologin till dem.

Klinisk bild

Drabbade smågrisar insjuknar redan under den första eller de första levnadsdagarna i diarréer. Djuren drabbas av vätskeförluster och försämrat allmäntillståndet. Tillståndet kan snabbt bli livshotande.

Provtagning och diagnostik

Diagnos ställs genom den kliniska bilden och orsaken till spädgrisdiarrén fastställs genom bakteriell odling med frågeställning E. coli inklusive resistensundersökning och/eller tarmbrand. Prov tas från rektum med kulturett med Aimes lösning som transportmedium. Diagnos kan även ställas vid obduktion med bakteriologisk undersökning.

Behandling och förebyggande åtgärder

Sjukdomsförloppet kan vara mycket hastigt och vid spädgrisdiarré är en tidigt insatt behandling viktig för prognosen. Behandling med antibiotika och vätska är ofta nödvändigt för att rädda smågrisarnas liv.

Spädgrisdiarré orsakas i grunden av att suggans immunitet inte är anpassad till de förhållanden som råder i grisningsavdelningen. Därför förebyggs spädgrisdiarré genom att vaccinera suggorna så att de utvecklar en immunitet mot aktuella kolistammar och/eller Clostridium perfringens typ C. Denna immunitet överförs sedan till avkomman via råmjölken.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls