Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Leishmanios hos häst

Leishmanios sprids med en sandmygga som finns i Medelhavsområdet. Hästar är inte speciellt känsliga och sjukdomen har aldrig påträffats hos häst i Sverige. Svullnader i huden som spricker upp till sår som spontanläker ses, men hästarnas allmäntillstånd är opåverkat.

 • Anmälningspliktig: Ja
 • Epizooti: Nej
 • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Den vektorburna infektionen leishmanios förekommer inte i Sverige. I Syd- och Centralamerika är det en något vanligare diagnos hos häst, mula och åsna. Infektionen kan ge upphov till allvarliga former hos människa och hund (leishmanios hos hund).

Då hästar reser mer än förr i samband med köp, försäljning och tävlingar kan införda hästar från områden där smittan finns uppvisa sjukdom i Sverige. Någon etablering av sjukdomen i landet är däremot inte trolig då vektorn, en sandmygga, inte finns här.

I många områden i Sydeuropa är infektionen vanligt förekommande hos hund. En del hundar som kommit till Sverige från sydeuropeiska länder, som Spanien, Grekland och Portugal har lidit av sjukdomen. Även gnagare anses känsliga. Andra djurslag som drabbas sporadiskt av leishmanios är katt, get och får. Från Australien finns en kortfattad rapport om trolig leishmanios hos känguru.

Symtom

Hästar kan utveckla en mild hudform. För tre fall som beskrivits i Spanien anges symtom som:

 • Blemmor eller knutor som utvecklades till sår.
 • Såren hade en upphöjd kant med svallköttsliknande centrum, mellan 5 och 20 millimeter i diameter.
 • Hudförändringarna fanns på huvud, lår eller övre del av frambenet, lite varierande mellan individerna.
 • Såren spontanläkte långsamt under cirka sex månader.
 • Hästarnas allmäntillstånd var utan anmärkning.

Eftersom sjukdomen är relativt harmlös och spontanläker kan tänkas att underdiagnostik förekommer. Sjukdomen bör sättas upp på listan över differentialdiagnoser vid dermatologiutredning av hästar med beskrivna symtom och känd smittrisk (se Förekomst).
Andra kliniska manifestationer hos människa och hund finns väl beskrivet men tas inte upp här. Läs mer om leishmanios hos hund.

Smittämne (agens)

Leishmanios orsakas av en parasit, en protozoo  av genus Leishmania. Parasiten lever och förökar sig inuti celler (intracellulärt). Sexton arter och subarter av Leishmania har påvisats. I Europa, Afrika och Asien förekommer vissa arter och på den amerikanska kontinenten finns andra arter. I Europa var det L. infantum som orsakade de beskrivna infektionerna hos spanska hästar. I Brasilien och Argentina rör det sig om L. braseliensis braseliensis hos häst.

Smittvägar

Leishmania smittar via vektorer, sandmyggor eller fjärilsmyggor (eng. sandflies). I Europa är det myggor av genus Phlebotomus och på amerikanska kontinenten genus Lutzomyia. Parasiten utvecklas till sitt infektiösa stadium i myggan. Närvaro av sandmyggor krävs alltså för att smittan skall spridas i ett geografiskt område eller i en population. Misstänkta fall av smitta via infekterat blod har rapporterats hos människa.

Sandmyggor finns inte i Sverige. Risken för smittspridning inom landet är därför obefintlig.

Patogenes

Eftersom sjukdomen är ovanlig hos häst har man föga kännedom om patogenesen. Analys för antikroppar (serologi) mot L. infantum hos hästar i nordöstra Spanien visade att 16 av 112 hästar var positiva. Man undersökte också om cellulär immunitet förekom genom att analysera för så kallad specifik lymfocytproliferation. 20 av 55 hästar var positiva i denna test. Eftersom friska hästar hade antikroppar mot parasiten  drog man slutsatsen att hästar har ett immunförsvar som i de flesta fall klarar av infektionen.

Diagnos

Diagnos ställs med hjälp av symtom tillsammans med påvisande av organismen med mikroskopi, eller påvisande av organismens DNA med PCR. PCR är den känsligare metoden av de två.
Påvisande av antikroppar (serologi) är mindre användbart då det finns antikroppspositiva hästar utan symtom.

Provtagning

Biopsier och/eller aspirat tas från hudförändringar eller sår för påvisande av parasiten med PCR eller med mikroskopi av utstryk. Materialet kan skickas i sterila mjölkrör eller blodprovsrör, utan tillsats. Vid misstanke om sjukdomen rekommenderas att kontakta laboratoriet för vidare anvisningar innan prov tas.

Behandling

Hudformen av leishmanios som förekommer hos häst spontanläker och behöver inte behandlas.

Isolering

Ingen isolering behövs eftersom vektorn som sprider sjukdomen inte finns i Sverige och naturlig smitta därför inte kan ske. Smitta till djur eller människa via infekterat blod eller sår är tänkbart. Åtgärder bör därför vidtas för att förhindra sådana smittvägar vid misstänkt eller diagnosticerad leishmanios.

Stallrengöring och desinfektion

Punktrengöring och desinfektion bör göras om färskt blod från känt infekterad häst finns på inredning och liknande. Skyddskläder bör användas vid rengöring för att förhindra att infektionen smittar till människa.

Profylax (förebyggande behandling)

Om hästar vistas i endemiska områden för leishmanios kan de stallas in under de timmar på dygnet då sandmyggan är som mest aktiv och även täckas. När myggans aktiva tid är kan man rådfråga om på plats. Veterinärmedicinska myggrepellerande medel kan också användas.

Prognos

Prognosen för häst är mycket god, då det spontanläker, om än långsamt.

Zoonosaspekt

Leishmanios är en allvarlig zoonos. I Europa utgör hundar huvudreservoar för en hos människor allvarlig form av leishmanios orsakad av L. infantum (som numera, efter genotypning, anses vara samma art som L. chagasi). Det finns misstankar att människa kan smittas av infekterat blod, vilket manar till försiktighet om man hanterar sår eller blod från infekterade individer oavsett djurslag.
För rådgivning när det gäller leishmanios hos människa kontaktas smittskyddsläkare. Läs också mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vad säger lagstiftningen?

Leishmanios är en anmälningspliktig sjukdom för hund och katt enligt Jordbruksverkets föreskrifter.

Mer information (länkar, andra referenser)

Se vidare om leishmanios hos hund

Referenser

L. Solano-Gallego et al. Case Reports. Cutaneous leishmaniosis in three horses in Spain. Equine vet J. (2003) 35 (3) 320-323.

Hugo Fernández-Bellon et al. 2006. Short communication: Immune response to Leishmania infantum in healthy horses in Spain. Vet Parasit. (2006) Vol 135, 2, 30, 181-185.

Ramos-Vara, J. A. et al. 1996. Cutaneous Leishmaniasis in Two Horses. Vet. Pathol. 33:731-734 (1996) 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls