Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Babesios hos hund

Babesios hos hund förekommer normalt inte i Sverige eftersom infektionen sprids med fästingar som inte finns i vårt land. Symtomen kan bland annat vara feber, trötthet och tachypné.

 • Anmälningspliktig: Ja
 • Epizooti: Nej
 • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst och smitta

Babesia förekommer normalt inte i Sverige eftersom infektionen sprids med fästingar som inte finns i vårt land. Hundar som reser i, eller importeras från länder där sådana fästingar finns – till exempel i Europa - kan infekteras och utveckla sjukdom. Hundar som enbart vistas i Sverige kan smittas om andra hundar fört med sig infekterade fästingar framförallt när fästingarna finns i inomhusmiljö.

Flera olika fästingarter kan infektera hundar med Babesia, band annat den bruna hundfästingen, också kallad kennelfästing Rhipicephalus sanguineus ochbrokig hundfästing, Dermacentor reticulatus.

Människor smittas inte av hundar. Den organism som orsakar babesios hos hund orsakar inte sjukdom hos människa.

Symtom

Många hundar som infekteras med Babesia blir inte sjuka alls. Hos de hundar som insjuknar ses olika grader av symtom. I många fall är infektionen relativt lättbehandlad och hunden blir snabbt frisk, även om en del hundar drabbas av komplikationer och avlider. Symtom ses normalt inom en till tre veckor efter det att hunden blivit infekterad, det vill säga inom en kort tid efter det att en hund importerats eller kommit tillbaka till Sverige efter en resa i Europa.

Symtom ses till följd av skador på röda blodkroppar. Anemi utvecklas, det vill säga hunden får för lite röda blodkroppar i blodet. Hunden blir trött och kan andas mer häftigt än normalt. Feber ses ofta och slemhinnorna i munnen kan vara bleka eller gula. Ibland kan man se att urinen blir mörkare än vanligt.

Hos en del hundar utvecklas en mer komplicerad form av babesios. Exempel på organ där skador kan ses är hjärna, lever, njurar och lungor.

Diagnos

Det finns andra sjukdomstillstånd hos hund som orsakar samma symtom som ses vid babesios och för att få en säker diagnos tar man specifika prover.

Mikroskopisk undersökning av ett blodutstryk är ett användbart och enkelt sätt att diagnostisera babesios och är oftast förstahandsvalet i akut skede när djuret har symtom. Om blodutstryket är negativt kan man gå vidare och söka efter babesiaorganismer med hjälp av PCR-teknik som är en känsligare metod där man påvisar organismens arvsmassa i blodet.

En tredje form av blodprovsundersökning är så kallad serologisk undersökning, där man undersöker om hunden bildat antikroppar mot Babesia. Många hundar i länder där babesios är vanligt har antikroppar utan att vara sjuka.

Behandling

Det finns läkemedel att sätta in mot babesios och ofta ger behandlingen en snabb och god effekt. En del hundar drabbas dock av en mer komplicerad form av babesios och överlever inte trots intensivvård.

Förebyggande behandling för resande hundar

Babesios hos hund förebyggs genom att förhindra fästingangrepp. För hundar som skall vistas utomlands, till exempel i Europa, rekommenderas förebyggande behandling med veterinärmedicinska läkemedel som har dokumenterat god effekt mot fästingangrepp. Under resan bör också hundens päls och hud kontrolleras kontinuerligt så att eventuella fästingar snabbt kan plockas bort från hunden. Be din veterinär om hjälp med ordinering och recept.

Du kan läsa mer om andra förebyggande åtgärder mot olika infektionssjukdomar under Resa med hund.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.  

Vanliga frågor om babesios hos hund

1. Kan katter också drabbas av babesios?

Ja, men det anses vara ovanligt med babesios hos katt i Europa. Endast ett fåtal fall finns rapporterade.

2. Kan människor smittas av hundar och bli sjuka i babesios?

Människor smittas inte av hundar. Den organism som orsakar babesios hos hund orsakar inte sjukdom hos människa.

3. Kan en hund med Babesia smitta andra hundar när den vistas i Sverige?

Infektionen sprids med fästingar som normalt inte finns i Sverige. För att en hund ska bli infekterad måste den därför vistas i länder där dessa fästingar förekommer. Ett möjligt undantag finns och det är om en hund fört med sig infekterade fästingar som den bruna hundfästingen (Kennelfästing), Rhipicephalus sanguineus ellerbrokig hundfästing, Dermacentor reticulatus.

4. Kan en hund som levt utomlands men verkar frisk, ändå utveckla symtom på babesios efter att ha levt i Sverige en tid?

De hundar som utvecklar symtom till följd av en babesiainfektion brukar göra det inom en till tre veckor efter infektionen. Om hunden utvecklar symtom på babesios efter att ha varit i Sverige en längre tid kan den ha smittats av en den bruna hundfästingen (Kennelfästing), Rhipicephalus sanguineus som förts in i inomhusmiljö av en hund som vistats utomlands- eller så har hunden helt enkelt en annan sjukdom; det finns flera olika tillstånd som kan ge samma symtom som vid babesios.

5. Jag skall köpa en hund från Sydeuropa, är det något mer än babesios jag bör tänka på?

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om gällande införselregler. Det är mycket viktigt att dessa följs! Införselreglerna skyddar dock inte hunden mot att bli smittad med en rad andra, för hunden ofta allvarliga sjukdomar. Du kan läsa mer om några sådana infektioner i dokumentet Att tänka på i samband med köp av hund från Europa.

6. Jag skall ut och resa med min hund i Europa, vad bör jag tänka på för att minska risken för att min hund utsätts för onödig smitta?

 

Vad säger lagstiftningen

Babesios hos hund eller katt skall anmälas redan vid misstanke till Jordbruksverket och länsstyrelsen. Detta gäller alla smittsamma djursjukdomar, eller misstänkt smittsamma djursjukdomar, som normalt inte förekommer i landet och som inte finns i bilagan till Jordbruksverks föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar (K4 5 §)

Förekomst

Babesios hos hund ses över stora delar av världen. I Europa förekommer sjukdomen traditionellt främst i Medelhavsområdet, men en spridning norrut i Europa har på senare tid uppmärksammats. I Sverige förekommer babesios normalt inte hos hund, men den har diagnostiserats hos hundar som smittats utomlands.

Även katter kan drabbas av babesios, men det är ovanligt i Europa; endast enstaka fall finns rapporterade.

Agens och smittvägar

Över 100 babesia species har identifierats, men endast B. canis och B. gibsoni har visats infektera hundar. I Europa ses framförallt två subtyper av B. canis (B. canis canis och B. canis vogeli), mindre vanligt B. gibsoni. Patogeniciteten varierar mellan olika babesia species.

Hundar infekteras via fästingar. I Europa är fästingarna Dermacentor reticularis (brokig hundfästing) och Rhipicephalus sanguineus (den bruna hundfästingen/kennelfästing) vektorer. Dessa fästingar förekommer inte normalt i vårt land och det krävs därför i princip vistelse i ett land där fästingen och infektionen förekommer naturligt för att en hund skall bli smittad. Ett möjligt undantag är smitta från bruna hundfästingar som följt med en hund in i Sverige. Fästingen kan under gynnsamma förhållanden tillfälligt etablera sig inomhus i Sverige och under denna tid hinna infestera och sprida infektioner till andra hundar. Bruna hundfästingar har bland annat påvisats i svenska jaktstugor.

I endemiska områden finns rekommendationer för testande av blodgivare avseende babesios. Undermåliga rutiner som användande av samma, icke steriliserad kanyl till ett flertal djur kan innebära en risk för smittöverföring.

Zoonosaspekt

Ett fåtal babesia-arter är sjukdomsframkallande hos människa, de som orsakar sjukdom hos hund anses inte vara zoonotiska agens.

Patogenes och kliniska symtom

Subklinisk infektion är en vanlig följd av en infektion med B. canis eller B. gibsoni. Grad av kliniska symtom hos sjuka hundar varierar från milda och självavläkande till fulminant fatal sjukdom, beroende på infekterande stam/subspecies, hundens immunsvar och tidigare exponering för organismen. Samtidig infektion med andra agens är vanlig, bland annat med Ehrlichia canis, vilket förstås påverkar symtombild och svar på behandling. 

Inkubationstiden anges ofta vara en till tre veckor efter infektionstillfället. Symtom kan alltså förväntas ses hos hundar som relativt nyligen importerats eller återvänt från endemiska områden.

Babesiaorganismen infekterar och skadar röda blodkroppar, vilket leder till både intra- och extravaskulär hemolys resulterande i regenerativ anemi med påföljande symtom, det vill säga bland annat feber, trötthet och tachypné. Slemhinnor kan vara bleka och ikteriska. Hemoglobulinuri och bilirubinuri föreligger som regel. Eventuellt kan också splenomegali påvisas.

En del hundar uppvisar endast milda symtom, hos andra utvecklas en mycket grav, livshotande anemi. Hos en nyligen importerad/hemkommen hund som vistats i endemiska länder och som exponerats för fästingar är babesios en differentialdiagnos till hemolytisk anemi orsakad av till exempel autoimmuna processer, kliniskt går det inte att särskilja dem åt utan specifik provtagning avseende babesios. Positivt Coombs test och autoagglutination påvisas ofta vid Babesios hos hund.

Hos en del hundar utvecklas en mer komplicerad form av babesios vilken som regel snabbt leder till döden trots insatt intensivvård. Exempel på skador och symtom som kan ses inkluderar akut njursvikt, leverskador, lungödem, symtom till följd av utvecklad DIC (disseminated intravascular coagulation), neurologiska symtom och hemokoncentration med hypovolemi och hyperemiska röda slemhinnor (trots grav anemi).

Diagnos

Diagnos fastställs genom påvisande av parasiten efter klinisk misstanke grundad på klinisk bild och en anamnes där en relativt nylig exponering (utlandsvistelse) ingår. Det är inte ovanligt att hundar med symtom till följd av en babesiainfektion också bär på andra infektiösa agens, till exempel Ehrlichia canis. Provtagning för flera olika agens kan alltså vara indicerat.  

 • PCR-undersökning

PCR- undersökning av blodprov (det vill säga agens arvsmassa påvisas) är den metod som har absolut högst sensitivitet. Metoden är också mycket specifik och kan skilja mellan olika babesiaarter.

Provmaterial: Helblod i EDTA-rör.   

 • Blodutstryk

Blodutstryk kan undersökas med hjälp av mikroskop. Blodutstryken bör göras omedelbart efter provtagning eftersom lagring av blodet (även i kyl) kan göra att organismerna blir omöjliga att identifiera. Om klinisk misstanke föreligger och avläsaren är van att läsa cytologiska preparat är ett positivt fynd diagnostiskt, svaret kanske också kan erhållas direkt vid kliniken. Ett negativt svar bör dock tolkas med försiktighet då det inte är ovanligt att sådana erhålls även från infekterade, kliniskt affekterade djur.

Provmaterial: Blodutstryk gjorda direkt i samband med provtagningen.  

 • Serologisk undersökning

Serologisk undersökning kan vara negativ hos väldigt unga djur i perakuta fall samt i akut fas av sjukdomen; det kan ta några veckor innan påvisbar antikroppsnärvaro utvecklats. En positiv serologi påvisar att djuret infekterats med organismen men inte att infektionen kvarstår. Om parprov påvisar av en signifikant titerstegring kan användas som ett diagnostiskt hjälpmedel.

Provmaterial: Serum eller helblod i rör utan tillsats.    

Behandling

Vid milda till måttliga kliniska symtom till följd av babesios kan en antibabesial behandling i kombination med viss understödjande behandling vara tillräckligt för tillfrisknande.

Två hos hund ofta använda antibabesiala läkemedel är diminazene aceturat och imidocarb diproprionat. Båda har snabb men kortvarig verkan och är inte lämpliga att använda profylaktiskt, också på grund av deras låga terapeutiska index och grava biverkningar vid överdosering.

Profylax

Förebyggande behandling mot fästingangrepp med veterinärmedicinska preparat i kombination med kontinuerlig kontroll av hundens päls och hud under vistelse utomlands, inkluderande i Europa. Den bruna hundfästingen innebär i sig ofta stora problem för hund och ägare om den tas med inomhus. Fästingarna sprider också andra sjukdomar.

Mer information

Information om infektioner att tänka på i samband med köp av hund från Europa samt information om förebyggande åtgärder inför resa med hund i Europa.

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls