Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurägare

Förekomst och smitta

Infektion med salmonella är vanligt förekommande över hela världen. Sverige, Norge och Finland utgör ett undantag med generellt låg förekomst. Salmonellainfektion  påvisas mycket sällan hos hundar i Sverige och endast ett fåtal fall rapporteras årligen. Av Jordbruksverkets officiella statistik över anmälningspliktiga sjukdomar framgår att år 2012, respektive år 2013, rapporterades fyra respektive fem fall av salmonellainfektion hos hund i Sverige. Förekomst av Salmonella är också ovanligt i svenska livsmedel.

Salmonella är en zoonos, det vill säga en infektion som kan smitta mellan djur och människa. Smitta kan ske direkt mellan infekterade djur och mellan djur och människa. Salmonella sprids huvudsakligen via avföring från smittade individer och infekterar nya individer via munnen. Oftast krävs en stor infektionsdos för att framkalla sjukdom. Den vanligaste smittvägen för hundar är utfodring med råa eller otillräckligt upphettade livsmedel, hundgodis och andra animaliska produkter som grisöron, rått kött, kyckling och slaktavfall.

Katter smittas oftast under vårvintern efter att de fångat och ätit salmonellainfekterade småfåglar. Både självdöda och levande småfåglar samt deras avföring utgör en smittrisk även för intresserade hundar.

Symtom

Hos de hundar som insjuknar i salmonellainfektion ses olika grader av symtom. Symtom kan variera bland annat beroende på vilken typ av salmonellabakterie som är inblandad, infektionsdosens storlek, djurets immunförsvar och eventuella andra samtidiga sjukdomar eller infektioner. Salmonellabakterier har också påvisats i avföring hos friska hundar utan några symtom; infektionen behöver alltså inte orsaka någon sjukdom hos hunden.

Typiska symtom vid en kraftigare salmonellainfektion hos hund är feber, illamående, aptitlöshet följt av kräkningar, buksmärta och diarré. Diarrén kan variera i mängd och konsistens, ibland kan den även innehålla färskt blod. Vid allvarliga infektioner kan spridning ske till andra organ, samt leda till blodförgiftning och eventuellt dödsfall. Enstaka fall av infektion i livmodern under dräktighet har rapporterats orsaka abort. Många hundar visar dock inga symtom och hos de som blir sjuka ses oftast enbart en lättare diarré.

Diagnos

Det finns många olika sjukdomstillstånd som kan ge upphov till de symtom som beskrivits ovan, och som vanligt måste veterinär uppsökas för undersökning och behandling om en hund visar symtom på sjukdom. Vid misstanke om infektion med salmonellabakterier görs bakterieodling från färsk avföring. Vid tecken på blodförgiftning kan även odling göras från blod.

Salmonella kan utsöndras i avföring under en längre tid, vanligen under tre till sex veckor. I enstaka fall har upptill 117 dagar rapporterats. Efter den första veckan blir det allt svårare att hitta bakterien, därför kan det krävas flera provtagningar.

Behandling

Vilken behandling som sätts in vid salmonellainfektion hos hund bestäms utifrån vilka och hur allvarliga symtom hunden har. En salmonellainfektion självläker i allmänhet och enbart behandling i form av tillräcklig vätsketillförsel kan räcka vid en okomplicerad infektion. Antibiotikabehandling undviks som regel eftersom det finns risk för utveckling av resistens hos bakterien och man tror att antibiotika kan förlänga tiden djuret utsöndrar salmonellabakterier via avföringen. Prognosen för hundar med okomplicerad salmonellainfektion är i allmänhet god. För hundar med blodförgiftning är prognosen sämre.

Förebyggande

Trots att salmonella är en ovanligt förekommande infektion hos hundar i Sverige kan det vara bra att tänka på att hundar, precis som människor, kan få infektionen via smittade livsmedel. Att ge sin hund råa eller otillräckligt upphettade animaliska produkter kan innebära en risk för smitta. Precis som katter kan även hundar smittas av infekterade fåglar och fågelbord, hundar bör därför inte komma i kontakt med dessa.

Generella hygienråd vid handhavande av salmonellasmittad hund. Eftersom Salmonella, och de flesta andra smittämnen som orsakar magsjukdom hos människa, sprids via avföring från smittade individer och infekterar nya individer via munnen är noggrann handhygien alltid mycket viktigt. Extra noggrann ska man vara i samband med matlagning och måltider. Händer bör alltid tvättas noga efter hantering av den sjuka hunden och när eventuella kräkningar eller diarré torkas upp. Vid rastning plockas om möjligt avföring upp för att i möjligaste mån undvika smitta till omgivningen. Händerna tvättas alltid efteråt. Diska hundens tillbehör separat med diskborste som inte används till tallrikar, bestick eller andra kökstillbehör. Barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar kan vara känsligare för infektion och det kan vara olämpligt att en infekterad hund exempelvis sover i samma säng som ett barn. Man bör också försöka undvika att bli slickad av hunden, särskilt kring munnen eftersom smitta oftast sker från avföring till mun.

Om möjligt bör man också försöka utreda den ursprungliga smittkällan för att försöka hindra att hunden återsmittas eller att andra djur och människor blir smittade. Finns det fler husdjur i hushållet bör extra god hygien råda för samtliga under den tid som det finns en infekterad hund i hushållet. Detta gäller även om de andra djuren inte uppvisar symtom.

Detta är SVA:s generella råd. Länsstyrelsen alternativt kommunen kan göra en annan bedömning med hänvisning till andra faktorer i det enskilda ärendet.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Information om salmonellainfektion hos människor finns hos Folkhälsomyndigheten.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls