Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Veterinär

Vad säger lagstiftningen?

Infektion hos hund med Tick-borne encephilitis virus (TBEV) är inte anmälningspliktig.

Förekomst

Förekomst av TBE i fästingpopulationen varierar stort både mellan och inom länder i Europa. För information om riskområden för TBE infektion hos människa i Sverige: se respektive läns smittskyddsenheters webbplats. Hur ofta hundar infekteras i olika delar av Sverige, eller överhuvudtaget i landet är inte klarlagt. Seroprevalensen hos friska hundar har i olika undersökningar från Europa varierat mellan till exempel mindre än en procent upp till 50 procent.

Agens och smittvägar

TBE-sjukdom hos hund orsakas av Tick-borne encephilitis virus (TBEV), ett neurotropt arbo-virus (genus flavivirus, familj flaviviridae) som sprids och smittar via fästingbett. Den i Sverige vanligt förekommande fästingen Ixodes ricinus utgör den huvudsakliga vektorn för TBEV i Europa. Vilda djur utgör reservoir för infektionen, bland annat spelar mindre gnagare en viktig roll. 

Zoonosaspekt

TBE är en zoonos, men både människor och djur infekteras primärt via fästingar. Direkt horisontell spridning från hund och katt till människa förväntas inte.

Patogenes och kliniska symtom

Hos hund förlöper TBEV oftast subkliniskt. Trots att höga seroprevalenser hos hund har påvisat i Europa finns endast ett tjugo-tal fall av naturlig infektion med utvecklande av kliniska symtom finns beskrivna i litteraturen. Utöver detta finns dock nogranna retrospektiva histopatologiska undersökningar.

I de studier och de fall där diagnos fastställts genom obduktion och/eller påvisande av virus eller av TBEV-specifika antikroppar i CSF har de drabbade hundarna uppvisat grava symtom till följd av en grav meningoencephalit/meningoencephalymyelit. Det dominerande patologiska fyndet vid retrosepektiva studier är också en massiv encephalit. Påvisande av meningoencephalit med hjälp av MRI (magnetic resonance imaging) finns också rapporterat.

Sjukdomsförloppet har i fastställda fall av TBE varit mycket snabbt progredierande, och hundarna har avlivats eller dött inom några få dagar, eller upp till en vecka från det att symtom först uppträdde.
Feber (över 39°C) tillsammans med en rad neurologiska symtom som till exempel förändrat beteende och medvetande, central vestibulärt syndrom och kranialnervs-relaterade symtom har setts till följd av de parenchymala hjärnsskadorna. Spinala reflexer kan vara påverkade.

Grava symtom som tetrapares, kramper och hyperexcitabilitet i kombination med hög feber, kraftigt påverkat allmäntillstånd med apati och/eller sänkt vakenhetsgrad är typisk symtombild, och dominerar även de beskrivningar som finns av mindre väl verifierade, men starkt misstänkta fall av TBE hos hund.

Diagnos

 • På grund av den ofta mycket snabba sjukdomsutvecklingen och med ledning av symtombilden den pessima prognos som (oavsett etiologisk orsak) föreligger ställs diagnosen TBE hos hund primärt portmortem inkluderande histopatologisk undersökning av CNS-vävnad. Kontakta laboratoriet avseende möjlighet att också utföra PCR undersökning och andra undersökningar för påvisande av virus. I de fall det är lämpligt kan blodprover uttas innan avlivning för att möjliggöra undersökning av serum och helblod.
 • Levande hund: Observera att kontakt med laboratorium bör tas innan prover tas- detta är inte rutinundersökningar, och långt ifrån alla laboratorier har validerade undersökningsmetoder avseende TBE hos hund. Närvaro av virus i blod kan hos levande hund undersökas med hjälp av PCR, förutsatt att validerad undersökning (laboratorium) finns att tillgå. I de fall möjlighet finnes för undersökning av cerebrospinalvätska kan denna med fördel också undersökas avseende både virus (PCR) och TBEV-specifika antikroppar. Samtidigt uttas blodprov för serologisk undersökning, för jämförelse (antikrops-titer-kvot). Eftersom CSF-prov kräver narkos blir undersökningen i många fall aldrig aktuell på grund av hunden kritiska tillstånd.

  Det tar tid innan hunden serokonverterar och analysen ge ett negativt svar i akut fas av sjukdomen, eller endast en låg titer. Vidare kan validerad undersökningsmetod för just hund saknas hos tillgängliga laboratorier.

 • Påvisande av TBEV specifika IgM och IgG antikroppar i serum: Observera att antikroppar påvisas hos symtomfria hundar; seroprevalensen kan vara hög hos hundar i endemiska områden. Höga halter av både IgM- och IgG-antikroppar kan också kvarstå en lång tid, åtminstone i flera månader hos en frisk hund efter infektionstillfället.

  Påvisande av en enskild positiv titer är alltså inte diagnostiskt. I de fall symtom utvecklas kan analysen ge ett negativt svar i akut fas av sjukdomen eftersom det tar tid innan hunden serokonverterar. Skulle hunden överleva kan parprovsanalys utföras för påvisande av fyrfaldig titerstegring (det första provet analyseras återigen, samtidigt som ett andra prov uttaget två veckor senare).

Behandling

Behandling är understödjande; specifik behandling saknas. Observera prognosen utifrån hundens kliniska symtom, samt vilka differentialdiagnoserna kan vara vid grava centralnervösa symtom hos hund.

Profylax

Se Folkhälsomyndighetens webbplats för förebyggande råd avseende fästingexposition och information om sjukdomen hos människa. Där finns också goda råd avseende avlägsnande av fästingar.

Profylax mot klinisk sjukdom till följd av fästingburna infektioner och besvärliga fästingangrepp hos hund och katt består av att förebygga fästingangrepp med hjälp av veterinärmedicinska preparat med rätt indikation för rätt djurslag i kombination av regelbunden genomgång av djurets päls för att avlägsna fästingar innan de hunnit överföra eventuell infektion. Fästingarna tas bort genom att hel enkelt dra ut dem - rakt ut; fästingen skall inte vridas eller “smörjas in”. Om delar av fästingen kvarstår kan dessa som regel enkelt ta bort efter några dagar efter att en lokal inflammation uppstått. Pincett eller speciella fästingborttagare underlättar.

Vaccin mot TBE hos hund saknas.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls