Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kattens coronavirus och FIP (felin infektiös peritonit)

Infektion med kattens coronavirus (Feline coronavirus, FCoV) är vanligt förekommande hos svenska katter. Viruset delas ofta in i två former: en tarmform (enterisk form) och en FIP-form. Symtomen beror på vilken form av sjukdomen som katten har drabbats av.

 • Anmälningspliktig: Nej
 • Epizooti: Nej
 • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Infektion med kattens coronavirus (Feline coronavirus, FCoV) är vanligt förekommande hos svenska katter. Viruset delas ofta in i två former: en tarmform (enterisk form) och en FIP-form.

Tarmformen av coronavirus är den smittsamma formen av kattens coronavirus. Hos framförallt unga kattungar kan virusinfektionen orsaka diarré, men denna brukar snabb gå över av sig självt och hos de allra flesta infekterade katter orsakar virusinfektionen aldrig några symtom på sjukdom.

I en del fall sker dock en förändring av coronaviruset så att det utvecklas till en FIP-form. Det är denna FIP-form av coronavirus som orsakar den obotliga, dödliga sjukdomen FIP hos katt. Förändringen av virus sker efter det att en katt infekterats med den smittsamma tarmformen av coronavirus, och FIP-formen av coronavirus anses inte vara smittsamt. En katt med FIP skall alltså inte kunna smitta andra katter med just FIP. 

Smittvägar

Som nämnts ovan har FIP-formen av virus inte visats vara smittsam, det vill säga en katt med FIP skall inte kunna smitta andra katter med FIP-virus. Katter med FIP kan dock sprida coronavirus i tarmform, precis som de katter i gruppen som inte visar symtom på sjukdom.

Tarmformen av coronavirus är mycket smittsam. Katter smittas framförallt via infekterad avföring. Kattlådor är därför en mycket viktig smitthärd. Viruset kan överleva i dåligt rengjord omgivning i upp till sex veckor. Coronavirus är känsligt för vanliga rengöringsmedel, det vill säga det behövs inte några ovanliga, speciella desinfektionsmedel när man rengör miljön för att få bort just detta virus.

Smittan sprids oftast snabbt i en kattgrupp som lever inomhus. En del katter är kroniska utsöndrare, de sprider virus under lång tid (i upp till flera år) men de flesta katter blir fria från virus inom några månader. Katter som gjort sig av med virus kan snabbt bli infekterade igen.

Genom att katter i en grupp kan återinfekteras av varandra om och om igen kan coronavirus-smitta kvarstå i en kattgrupp i många år. Eftersom katterna oftast inte visar några symtom på sjukdom till följd av virusinfektionen är man som kattägare ofta inte medveten om att smittan finns i gruppen.

Om någon eller några av katterna utvecklar FIP vet man däremot att de smittats av coronavirus. Man kan också låta undersöka kattgruppen för att se om man har coronavirus i sin besättning.

Kattens coronavirus infekterar just katter, människor eller till exempel hundar smittas inte med detta virus.

Sjukdomsbild vid FIP

FIP, eller felin infektiös peritonit, är en obotlig sjukdom med dödlig utgång. Det är framförallt unga katter som drabbas, hälften av dem som utvecklar FIP är under två år. I kattgrupper kan under en kort tid många katter förloras till följd av sjukdomen.

FIP kan indelas i två sjukdomsformer: torr form och våt form. Vid så kallad torr form av FIP utvecklas sjukdomssymtomen vanligen under en längre tid (veckor - månader). Vilka symtom katten visar beror på vilka organ som är skadade. Förändringar ses ofta i ögon, hjärna, tarm, njurar och lever. Ofta ses avmagring och katten blir allt tröttare. Febertoppar är inte ovanligt. 

Vid våt form av FIP läcker vätska ut i kroppshålor som buk- och brösthåla. Ofta blir katten bukig av vätskan. Om det finns rikligt med vätska i brösthålan får katten svårt att andas. Sjukdomsförloppet är snabbt och katten avlider vanligen inom några dagar eller veckor från det att de första symtomen på våt FIP ses.  

Hos de katter som i första hand visar symtom på torr form av FIP utvecklas ofta till slut även våt form av FIP, och en blandning av symtom på både torr och våt FIP är vanligt.

Faktorer som påverkar risken för utveckling av FIP

Ett flertal faktorer påverkar risken för att den enskilda katten utvecklar FIP:

 • Ålder. Hos yngre katter förändras tarmformen av coronavirus lättare till FIP-form. FIP ses därför oftare hos unga katter än hos äldre.
 • Smittryck, antal katter i besättningen. FIP ses mycket oftare hos katter från hushåll med många katter. Katter som lever i en grupp där mycket coronavirus finns, där smittrycket är högt, har visats löpa en ökad risk för att utveckla FIP. Ensamma utekatter utsätts inte för samma smittryck. Utekatter gräver också ned sin avföring, vilket minskar smittrycket ytterligare.
 • Ärftliga faktorer. Katter kan ärva en ökad känslighet från sina föräldrar, en ökad risk för att utveckla FIP. 

Diagnostik

Katter med FIP kan visa en rad olika symtom och det är ofta svårt att ställa diagnosen FIP hos levande katt, särskilt i tidigt stadium av sjukdomen. En sannolikhetsdiagnos kan ställas med hjälp av kattens symtom och utökade undersökningar som till exempel blodprover.  

Om katten har våt form av FIP kan specifika undersökningar göras av vätska från till exempel bukhålan. Bland annat kan man med hjälp av en så kallad PCR-teknik söka efter coronavirus i vätskan.  

I blodprover kan man leta efter antikroppar mot kattens coronavirus. Om man hittar antikroppar vet man att katten är, eller har varit, infekterad med coronavirus. Det går dock inte att säga om det rör sig om tarmformen av coronavirus eller om virus har förändrats till FIP-formen. Man kan alltså inte med hjälp av blodprov få veta om katten kommer att utveckla FIP eller inte. 

Fastställande av diagnosen FIP sker som regel genom en obduktion.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt eller din kattbesättning. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.  

 

Vad säger lagstiftningen

Felin infektiös peritonit hos katt är inte en anmälningspliktig sjukdom.

Zoonosaspekt

Felint coronavirus är inte ett zoonotiskt agens.

Förekomst

Infektion med felint coronavirus (Feline coronavirus, FCoV) är vanligt förekommande hos svenska katter. Vid en serologisk studie av svenska, friska katter utförd vid SVA var 17 procent av de huskatter och 67 procent av de raskatter som undersöktes seropositiva.  

Vid SVA, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar, ställs diagnosen FIP på i genomsnitt var femte katt som obduceras, under åren 1999-2003 hos totalt cirka 140 st katter och under åren 2007-2013 totalt 338 katter, det vill säga i snitt 38 katter per år. Diagnosen ställs oftare på raskatter än på huskatter. Det kan bero på att raskatter ofta hålls i grupp, med ökat smittryck och därmed också ökad sjukdomsrisk. Det kan också vara så att en genetiskt betingad känslighet för FIP (se nedan) är mer spridd bland raskatter. Det bidrar säkert också att raskatter utreds och obduceras i större utsträckning än huskatter. 

Agens och smittvägar

Felin infektiös peritonit (FIP) orsakas av felint coronavirus (FCoV).  

Det finns två biotyper av FCoV. Den biotyp som ses endemiskt och som katter infekteras med är den enteriska formen. Infektion med denna form orsakar som regel inga symtom. Mild, självavläkande diarré kan dock förekomma, framförallt hos yngre katter. Smitta sker främst per os via avföringen. FCoV kan överleva i upp till sex veckor i dåligt rengjord miljö, men är känsligt för vanliga rengöringsmedel.  

De flesta katter blir fria från coronavirus inom några månader efter smittillfället, men de kan lätt återinfekteras. I en kattbesättning kan coronavirussmitta leva kvar år efter år utan att symtom på coronavirusorsakad sjukdom ses, genom att individerna återsmittas via faeces från både kroniska och tillfälliga virusutsöndrare.

Hos vissa individer sker en mutation av den enteriska formen av coronavirus till en FIP-framkallande virusform. Den muterade, FIP-orsakande formen av felint coronavirus har inte visats smitta mellan katter, mutationen tros ske på nytt hos varje katt som insjuknar.  

Det är vanligt att endast katter med symtom på sjukdom misstänks vara smittspridare av coronavirus i en kattgrupp. Så är alltså inte fallet. En del (40-80 procent) av de katter som visar symtom till följd av FIP sprider enterisk form av coronavirus, men majoriteten av coronavirus-spridande katter visar inga symtom på coronavirusorsakad sjukdom.  

Ett flertal faktorer påverkar risken för utveckling av FIP:  

 • Ålder. De flesta katter som utvecklar FIP är yngre än två år. Det har visats att virusförökningen är mycket kraftigare när unga katter primärinfekteras jämfört med när vuxna katter infekteras. En kraftig virusförökning innebär en ökad risk för uppkomst av en FIP-orsakande mutation av coronavirus.
 • Smittryck, antal katter i besättningen. FIP ses mycket oftare hos katter från hushåll med många katter. Ensamma utekatter utsätts inte för samma smittryck. Utekatter gräver också ned sin avföring. Andelen katter i en uppfödning som vid ett givet tillfälle utsöndrar virus i avföringen har visats vara associerad med incidensen FIP och den mest signifikanta riskfaktorn för FIP är prevalensen högfrekventa utsöndrare av felint coronavirus i uppfödningen.
 • Genetiska faktorer. Enligt en studie är heretabiliteten mycket hög, runt 50 procent, vilket innebär att en katt som är genetiskt känslig för FIP löper dubbelt så stor risk att utveckla FIP som andra katter. Detta kan vara en anledning till anhopningar av fall hos vissa uppfödare.

Patogenes och kliniska symtom

Icke muterat felint coronavirus, det vill säga enterisk form replikeras främst i enterocyter. Infektionen är som regel asymtomatisk men kan ge upphov till mild självavläkande diarré, framförallt hos yngre katter. 

FIP-framkallande form av felint coronavirus, det vill säga muterat virus, replikeras i makrofager och ger upphov till obotlig sjukdom med dödlig utgång. FIP kan delas in i olika former. En torr form där pyogranulom innehållande makrofager och neutrofiler ses i olika organ, och en våt form där proteinrikt exsudat läcker ut i kroppshålor som en följd av immunomedierad vaskulit. Blandform, det vill säga att katten samtidigt uppvisar symtom till följd av både torr och våt form av FIP är dock vanligt. Den torra formen övergår i slutstadiet som regel i våt form - om inte katten avlidit/avlivats innan dess. 

Sjukdomsförloppet vid FIP hos katt varierar från några dagar till månader. Generellt ses ett mer långsamt, utdraget sjukdomsförlopp vid torr form. När våt form utvecklas avlider de drabbade katterna som regel inom några dagar eller några veckor.

Symtombild vid torr form av FIP

Symtombilden är beroende av vilka organ som är skadade samt hur grava skadorna är i respektive organ. Avmagring eller dålig tillväxt samt feber ses ofta. Organ som ofta är involverade och symtom som kan ses till följd av detta inkluderar:

 • Ögon. Retinala skador är vanligt förekommande, liksom uveit.  
 • CNS. FIP är en vanlig orsak till neurologiska symtom hos katt och cirka 10 procent av katter med FIP utvecklar neurologiska symtom. Utveckling av hydrocephalus är inte ovanligt. Ataxi, nystagmus och kramper ses ofta. Inkoordination, cerebellär ataxi, beteendeförändringar och symtom till följd av kranialnervsskador är andra exempel på vanliga symtom.  
 • Tarm. Tarminvolvering med förtjockad tarmvägg är vanligt förekommande. Skadorna är ofta framförallt lokaliserade till colon och ileum.  
 • Mesenteriallymfknutor kan vara påvisbart förstorade vid bukpalpation eller undersökning med hjälp av röntgen eller ultraljud.
 • Njurar utgör ett predilektionsställe för immunkomplexdeponering vid FIP. Pyogranulomen kan vara palperbara.
 • Leverskador är också vanlig förekommande.

Symtombild vid våt form av FIP

Vid våt form ses proteinrikt exsudat i olika kroppshålor. Ascites och/eller pleuralt vätskeutträde är vanligast, men vätska ses även perikardiellt och i mer ovanliga lokalisationer som till exempel scrotum.  

Thorakal vätskeansamling leder vanligen till dyspné. Ascitesvätska kan också förekomma i mycket riklig mängd och leda till synbart ökat bukomfång. Vätska i perikard förekommer även utan att vätska kan påvisas i vare sig bröst- eller bukhåla. Symtom ses också till följd av organskador, se ovan. 

FIP-diagnostik

FIP hos katt ger upphov till en mycket varierande och ofta svårtolkad symtombild och sjukdomen utgör ofta en svår diagnostisk utmaning, särskilt i tidigt stadium. Hos levande katt är FIP som regel en sannolikhetsdiagnos; fastställande av diagnos sker i de allra flesta fall med hjälp av obduktion.  

Ett mycket viktigt observandum är att varken serologisk undersökning eller PCR-undersökning av faeces kan särskilja muterat, FIP-orsakande coronavirus från icke muterad, enterisk form av coronavirus

Sannolikhetsdiagnos kan ställas med hjälp av:  

 • Symtombild.
 • Anamnes. Närvaro av faktorer som ökar risken för utveckling av FIP kan öka en klinisk misstanke.
 • Positiv serologisk undersökning avseende felint coronavirus visar att katten är eller har varit infekterad med enterisk form av coronavirus, vilket är en förutsättning för att FIP skall kunna utvecklas. I slutstadiet av en fullt utvecklad (våt) FIP kan i vissa fall dock mycket låga titrar föreligga och ett negativt undersökningsresultat kan erhållas.
 • Utökad undersökning, uteslutande av differential diagnoser. Blodprover kan uppvisa varierande förändringar beroende på bland annat vilka organ som drabbats. Analys vad avser förändringar i albumin-globublin-kvot samt en elektroforesundersökning kan utföras; resultaten är dock inte i sig diagnostiska, utan skall ses som hjälpmedel tillsammans med övrig information.
 • Undersökning av exsudat. I de fall exsudat (som regel ascites och/eller thoraxvätska) finns tillgängligt kan detta aspireras för makroskopisk-, cytologisk- och en eventuell elektroforesundersökning, samt för undersökning med hjälp av PCR. Om virusnukleinsyra påvisas med hjälp av PCR stärks misstanken om FIP oftast mycket kraftigt. Det är dock viktigt att provet inte är kontaminerat av blod, då även enterisk form av coronavirus kan finnas i blodomloppet. Ett negativt undersökningsresultat utesluter inte FIP. Exsudatet är vanligen halmfärgat. Det bör vara sterilt (ingen bakterieväxt) om inte kontamination skett i samband med provtagningen och en hög proteinhalt förväntas.
 • Biopsier för histologisk undersökning i kombination med påvisande av virus med hjälp av immunohistokemi och PCR-teknik är, näst efter obduktion, den undersökning som är mest specifik, vad avser diagnostik av FIP hos katt. 
 

Provtagning coronavirus katt

Provtagning och åtgärder mot smitta med kattens coronavirus och utveckling av FIP (felin infektiös peritonit) i kattgrupper

Smittämne

Infektion med kattens coronavirus (Feline coronavirus, FCoV) är vanligt förekommande hos svenska katter. Viruset kan delas in i två former: en tarmform (enterisk form) och en FIP-form.

Katter som är infekterade med den smittsamma tarmformen av coronavirus utvecklar vanligen inga symtom till följd av infektionen. I en del fall sker dock en förändring (mutation) av viruset så att det utvecklas till en FIP-form. Förändringen sker efter det att katten infekterats och det förändrade viruset sprids inte vidare till andra katter. FIP-formen orsakar hos den enskilda katt där virusförändringen skett FIP, en obotlig sjukdom med dödlig utgång. 

Ett flertal faktorer påverkar risken för att den enskilda katten utvecklar FIP: 

 • Ålder. Hos yngre katter förändras tarmformen av coronavirus lättare till FIP-form. FIP ses därför oftare hos unga katter än hos äldre.
 • Smittryck, antal katter i besättningen. FIP ses mycket oftare hos katter från hushåll med många katter. Katter som lever i en grupp där mycket coronavirus finns, där smittrycket är högt, har visats löpa en ökad risk för att utveckla FIP. Ensamma utekatter utsätts inte för samma smittryck. Utekatter gräver också ned sin avföring, vilket minskar smittrycket ytterligare.
 • Ärftliga faktorer. Katter kan ärva en ökad känslighet från sina föräldrar, en ökad risk för att utveckla FIP.  

Smittvägar

Som nämnts ovan har FIP-formen av virus inte visats vara smittsam, det vill säga en katt med FIP skall inte kunna smitta andra katter med FIP-virus. Katter med FIP kan dock sprida coronavirus i tarmform, precis som de katter i gruppen som inte visar symtom på sjukdom.

Tarmformen av coronavirus är mycket smittsam. Katter smittas framförallt via infekterad avföring. Kattlådor är därför en mycket viktig smitthärd. Viruset kan överleva i dåligt rengjord omgivning i upp till sex veckor, men är känsligt för vanliga rengöringsmedel. 

Smittan sprids oftast snabbt i en kattgrupp som lever inomhus. En del katter är kroniska utsöndrare, det vill säga de sprider virus under lång tid (i upp till flera år) men de flesta katter blir fria från virus inom några månader. Katter som gjort sig av med virus kan snabbt bli infekterade igen; infektion med coronavirus leder inte till immunitet hos katten.  

Genom att katter i en grupp kan återinfekteras av varandra om och om igen kan coronavirus-smitta kvarstå i en besättning i många år. Eftersom katterna oftast inte visar några symtom på sjukdom till följd av virusinfektionen är man som kattägare ofta inte medveten om att smittan finns i gruppen.  

Om någon eller några av katterna utvecklar FIP vet man däremot att de smittats av coronavirus. Man kan också låta undersöka kattgruppen för att se om man har coronavirus i sin besättning. 

Kattens coronavirus infekterar just katter, människor eller till exempel hundar smittas inte med detta virus.

Åtgärder för att minska risken för FIP-fall i en kattgrupp

Tre viktiga grundprinciper för att minska risken för FIP i en kattgrupp är:   

 • Att undvika att avla på katter som kan ha ärvt en ökad risk för att utveckla FIP.
 • Att minska smittrycket, se till att katterna utsätts för så liten virusmängd som möjligt.
 • Att förhindra att kattungar blir infekterade.

Strikt hygien vad gäller kattlådor är viktigt. En kattlåda per max två katter rekommenderas. Avföring skall tas bort så snart som möjligt, minst en gång dagligen. Lådan töms helt och rengörs grundligt minst en gång per vecka. 

Katterna bör hållas i mindre grupper, gärna inte fler än fyra katter per grupp. Med hjälp av provtagning kan katterna grupperas så att katter som utsöndrar mycket virus hålls separat, se nedan under provtagning.  

Det enda säkra sättet att undvika framtida fall av FIP i en kattbesättning är att få alla katter helt fria från coronavirussmitta. Detta kan göras genom med hjälp av upprepade provtagningar och omgrupperingar av katterna. När man väl fått bort smittan är det viktigt med fortsatta åtgärder eftersom smittan lätt kan komma in i gruppen igen. Nysmitta kan ske genom besök av andra katter, eller genom att någon av de egna katterna besöker en miljö där infekterade katter eller infekterad kattavföring finns. 

För att försöka skydda kattungar i en kattgrupp där coronavirus finns skiljs dräktiga honor från övriga katter tre veckor före förlossningen. Kattmamman och kattungarna hålls strikt separerade från övriga katter fram till och med försäljning. Förutsatt att ungarna inte smittas av honan är det möjligt att de är fria från coronavirus vid leverans. Detta kan undersökas med hjälp av blodprovsundersökning av kattungarna efter att de avvants. Kattungarna måste hållas fria från smitta även under tiden efter provtagningen, och de bör inte levereras till en kattgrupp där coronavirus-smitta finns.

Provtagning

För att ta reda på om coronavirus-smitta förekommer i en besättning och vilka katter som sprider smitta just vid provtagningstillfället kan man söka efter antikroppar i blodet (så kallad serologisk undersökning) eller undersöka avföring med en PCR-teknik, som innebär att man söker efter själva viruset i avföringen.

Observera att dessa undersökningar inte kan skilja mellan tarmformen och FIP-formen av kattens coronavirus. Påvisande av antikroppar i blodet, eller av coronavirus i avföringen betyder alltså inte automatiskt att katten har FIP, eller att katten säkert kommer att utveckla FIP. De flesta katter gör sig ju av med sin coronavirus-infektion utan att bli sjuka! 

Man kan heller inte säga under hur lång tid en enskild katt kommer att bära på coronavirus, det vill säga under hur lång tid katten kommer att vara smittsam. När åtgärder skall vidtas mot coronavirus-smitta för att minska risken för fall av FIP i en kattgrupp upprepas därför provtagningen efter en tid. Ofta tas prover med cirka tre månaders mellanrum. Mellan provtagningstillfällena hålls katterna separerade, så att de inte kan återsmitta varandra.  

Oftast är det mest praktiskt och ekonomiskt att börja med blodprov för antikroppsundersökning av samtliga katter, gruppera katterna efter vad provsvaren visar, och därefter besluta om vidare provtagning.  

 • Serologisk undersökning

Serologisk undersökning innebär att man bestämmer halten (titer) antikroppar mot coronavirus. Katter med låga antikroppstitrar utsöndrar vanligen inte virus alls, eller så utsöndrar de en mindre mängd virus.  

En lämplig indelning när det rör sig om många katter är: en seronegativ grupp (katter där inga antikroppar sågs i blodprovet), en grupp med katter med låga titrar (1:10-1:160), en med medelhöga (1:320-1:640) och en med höga antikroppstitrar (>= 1:1280). Vidare tester och påföljande omgrupperingar sker därefter med regelbundna mellanrum med hjälp av serologi och/eller PCR-undersökning av avföringsprov, beroende på provsvar. 

 • PCR-undersökning av avföringsprov

En direkt och säker teknik för att ta reda på om en katt utsöndrar coronavirus är PCR-undersökning av fyra avföringsprover (coronaviruspaket) tagna med sju till tio dagars mellanrum från varje katt. Proverna förvaras separerade från varandra i frys, märkta med datum de togs och vilken katt det rör sig om. Om samtliga prover är negativa och katten inte har utsatts för smitta efter det att proverna togs, bedöms katten vara fri från coronavirus.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt eller din kattbesättning. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

 

Vanliga frågor och svar om kattens coronavirus och FIP

1. Vad är FIP?

FIP (felin infektiös peritonit) är en obotlig, dödlig virussjukdom hos katt. Ett flertal organ kan drabbas och en mängd olika symtom kan ses. FIP beskrevs första gången i början av 1960-talet i USA och har sedan dess rapporterats från hela världen.

2. Hur smittar FIP?

För att en katt skall drabbas av FIP måste den först infekteras med kattens coronavirus.  

Infektion med kattens coronavirus är mycket vanligt hos svenska katter. Infektionen orsakar vanligen inga sjukdomssymtom. I en del fall sker dock en förändring av coronaviruset så att det utvecklas till en FIP-form, det vill säga viruset förändras så att det orsakar sjukdomen FIP.

Förändringen av virus sker efter det att en katt infekterats med tarmform av coronavirus, det vill säga virus förändras i en enskild infekterad katt. FIP-formen av coronavirus har inte visats vara smittsam. En katt med FIP smittar alltså inte andra katter med själva FIP-formen av coronavirus. Faktum är att många av de katter som är sjuka på grund av FIP inte längre sprider smitta med coronavirus. 

Sammanfattningsvis är det alltså så att det är den form av coronavirus som oftast inte orsakar sjukdom som smittar, inte FIP-formen av virus.

3. Hur smittar coronavirus?

Kattens coronavirus är mycket smittsamt. Smitta sprids framförallt via infekterad avföring. Viruset kommer in via kattens mun- och näshåla.  

Coronavirus sprids oftast snabbt i en kattgrupp som lever inomhus. En del katter är kroniska utsöndrare, det vill säga virus under lång tid (i upp till flera år). De flesta katter blir dock fria från virus inom några månader. När en katt gjort sig av med coronavirus kan den snabbt bli infekterad igen: infektion med coronavirus leder inte till varaktig immunitet (skydd mot nyinfektion) hos katten. En katt kan därför bli infekterad många gånger under sitt liv, om den lever i en kattgrupp där smitta finns. 

Genom att katter i en grupp kan återinfekteras av varandra om och om igen kan coronavirus-smitta kvarstå i en besättning i många år. Ofta är man som ägare inte medveten om det, eftersom katterna oftast inte visar några symtom på sjukdom. 

Kattlådor är en mycket viktig smitthärd. Viruset kan överleva i dåligt rengjord omgivning i upp till sex veckor. Viruset är känsligt för vanliga rengöringsmedel, det vill säga inte några ovanliga, speciella desinfektionsmedel när man rengör miljön för att få bort just detta virus.

4. Hur vet jag vilka katter som sprider smitta?

Det är vanligt att endast katter med symtom på sjukdom misstänks vara smittspridare av coronavirus i en kattgrupp. Så är inte fallet. Smittspridare visar vanligen inga symtom på coronavirus-orsakad sjukdom.  

För att ta reda på vilka katter som sprider smitta krävs provtagning. Med hjälp av en blodprovsundersökning kan man se om katten bildat antikroppar mot coronavirus. Denna metod används ofta som ett första steg när en grupp med flera katter skall undersökas. En säkrare och mer direkt metod är undersökning av avföring med PCR-teknik, där man letar efter coronavirus.

Man kan inte med hjälp av endast en provtagning säga under hur lång tid en enskild katt kommer att bära på coronavirus, det vill säga under hur lång tid katten kommer att vara smittsam. När åtgärder skall vidtas mot coronavirus-smitta och FIP i en kattgrupp upprepas därför provtagningen efter en tid, ofta med cirka tre månaders mellanrum. Mellan provtagningstillfällena hålls katterna separerade, så att de inte kan återsmitta varandra.

5. Är smittrisken större från en katt med FIP än från en frisk katt som sprider coronavirus?

Nej. Man anser att en katt med FIP inte kan smitta andra katter med själva FIP-formen av coronavirus. Det är tarmformen av kattens coronavirus som smittar och att en eller flera katter är sjuka i FIP betyder inte att de utsöndrar mer coronavirus än någon av de andra (friska) katterna i gruppen. I en kattgrupp kan det mycket väl vara bara katter utan symtom på sjukdom som sprider coronavirus-smitta.

För att ta reda på vilka katter som sprider smitta i en kattgrupp vid ett visst tillfälle måste man ta prov från samtliga katter, det vill säga både från sjuka och friska katter.

6. Är det vanligt att svenska katter infekteras med coronavirus?

Ja, infektion med felint coronavirus (Feline coronavirus, FCoV) är vanligt förekommande hos svenska katter. I en svensk undersökning hittades antikroppar mot coronavirus hos cirka 67 procent av de raskatter som undersöktes. Hos de huskatter som undersöktes var siffran 17 procent.

7. Hur vanlig är sjukdomen FIP hos svenska katter?

FIP är en vanlig sjukdom hos katt. Vid SVA, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar, ställs diagnosen FIP på i genomsnitt var femte katt som obduceras, under åren 1999-2003 hos totalt cirka 140 st katter och under åren 2007-2013 totalt 338 katter, det vill säga i snitt 38 katter per år. Antalet fall av FIP hos svenska katter är dock större än så; långt ifrån alla katter obduceras.  

Diagnosen ställs oftare på raskatter än på huskatter. Det kan bero på att raskatter ofta hålls i grupp, med ökat smittryck och därmed också ökad sjukdomsrisk. Det kan också vara så att en genetiskt betingad känslighet för FIP är mer spridd bland raskatter. Det bidrar säkert också att raskatter utreds och obduceras i större utsträckning än huskatter.

8. Kan människor eller hundar smittas av kattens coronavirus?

Kattens coronavirus infekterar just katter, människor eller till exempel hundar infekteras inte med detta virus.

9. Vilka symtom visar en katt som har FIP?

FIP är en obotlig sjukdom med dödlig utgång, och en mängd olika symtom kan ses.  

Sjukdomsförloppet varierar från några dagar till månader. Det är framförallt unga katter som drabbas, hälften av de katter som utvecklar FIP är under två år.

Man kan dela in FIP i två former: torr form och våt form. Vid den så kallade torra formen utvecklas sjukdomssymtomen vanligen under en längre tid (veckor - månader). Vilka symtom katten visar beror helt på vilka organ som är skadade. Förändringar ses ofta i till exempel ögon, hjärna, tarm, njurar och lever. Ofta ses avmagring och katten blir allt tröttare. Febertoppar är inte ovanligt. 

Hos de katter som visar symtom på torr form av FIP utvecklas som regel med tiden även våt FIP. Många katter avlider dock av sina skador innan våt form hinner utvecklas.

Vid våt form av FIP läcker vätska ut i kroppshålor som buk- och brösthåla. Ofta blir katten bukig av vätskan. När rikligt med vätska finns i brösthålan får katten svårt att andas. Sjukdomsförloppet är snabbt och katten avlider vanligen inom några dagar eller veckor från det att de första symtomen på våt FIP ses.

10. Hur kan man göra för att ställa diagnosen FIP?

Katter med FIP kan visa en rad olika symtom och det är ofta svårt att ställa diagnosen FIP hos levande katt, särskilt i tidigt stadium av sjukdomen. En sannolikhets-diagnos kan ställas med hjälp av kattens symtom och utökade undersökningar som till exempel blodprover.  

Om katten har våt form av FIP kan specifika undersökningar göras av vätska från till exempel bukhålan. Bland annat kan man med hjälp av så kallad PCR-teknik söka efter coronavirus i vätskan.

I blodprover kan man leta efter antikroppar mot kattens coronavirus. Om man hittar antikroppar vet man att katten är, eller har varit, infekterad med coronavirus. Det går dock inte att säga om det rör sig om tarmformen av coronavirus eller om virus har förändrats till FIP-formen. Man kan alltså inte med hjälp av blodprov få veta om katten kommer att utveckla FIP eller inte. 

Fastställande av diagnosen FIP sker som regel genom en obduktion.

11. Ett blodprov har tagits från min katt. Det visade sig att den hade antikroppar mot coronavirus. Vad betyder det?

Antikroppar mot coronavirus i blodet hos en katt visar att katten är eller har varit infekterad med coronavirus, vilket är en förutsättning för att FIP skall kunna utvecklas. De flesta katter gör sig dock med sin coronavirus-infektion utan att bli sjuka. Att man hittar antikroppar betyder alltså inte att katten har FIP, eller att katten säkert kommer att utveckla FIP. För att kunna ställa en sannolikhetsdiagnos avseende FIP väger veterinären samman ett flertal faktorer, varav en blodprovsunderökning är en del, liksom kattens symtom.

Man kan också genom att mäta halten (titern) antikroppar i blodet få en uppfattning om hur stor risk det är att katten just vid den tidpunkt då provet tas sprider coronavirus. Katter med låga antikroppstitrar utsöndrar vanligen inte virus, eller utsöndrar virus i mindre mängd. Man kan inte säga hur länge en katt kommer att vara smittsam med hjälp av endast ett prov.  

En katt som inte har antikroppar mot coronavirus var inte infekterad just innan provet togs- men en sådan katt kan lätt smittas av andra i gruppen om coronavirus-smitta finns i besättningen.

12. Vad betyder svaret från en PCR- undersökning av kattens avföring (avseende coronavirus)?

PCR-undersökning av fyra avföringsprover (coronaviruspaket) tagna med sju till tio dagars mellanrum från varje katt är en direkt och säker metod för att ta reda på om en katt sprider felint coronavirus med sin avföring, det vill säga om katten är smittsam. 

Observera att denna undersökning, liksom blodprovsundersökning, inte kan skilja mellan tarmformen och FIP-formen av kattens coronavirus. Påvisande av coronavirus i avföringen betyder alltså inte att katten har FIP, eller att katten säkert kommer att utveckla FIP. De flesta katter gör sig ju av med sin coronavirus-infektion utan att bli sjuka!

Man kan heller inte säga under hur lång tid en enskild katt kommer att bära på coronavirus, det vill säga under hur lång tid katten kommer att vara smittsam. När åtgärder skall vidtas mot coronavirussmitta, det vill säga för att minska risken för fall av FIP i en kattgrupp upprepas därför provtagningen efter en tid. Ofta tas prover med cirka tre månaders mellanrum. 

Katterna hålls under och efter provtagningsperioden separerade och åtgärder vidtas för att förhindra smittspridning. Proverna förvaras separerade från varandra i frys, märkta med datum de togs och vilken katt det rör sig om. Om samtliga prover är negativa, det vill säga om man inte hittar virus i något av proverna, och katten inte har utsatts för smitta varken under eller efter det att proverna togs, bedöms katten vara fri från FCoV.

13. Vilka faktorer ökar risken för att katter insjuknar i FIP?

Ett flertal faktorer påverkar risken för att den enskilda katten utvecklar FIP. Viktigt att tänka på är:  

 • Ålder. Hos yngre katter förändras tarmformen av coronavirus lättare till FIP-form. FIP ses därför oftare hos unga katter än hos äldre.
 • Smittryck, antal katter i besättningen. FIP ses mycket oftare hos katter från hushåll med många katter. Katter som lever i en grupp där mycket coronavirus finns, det vill säga där smittrycket är högt, har visats löpa en ökad risk för att utveckla FIP. Ensamma utekatter utsätts inte för samma smittryck. Utekatter gräver också ned sin avföring, vilket minskar smittrycket ytterligare.
 • Ärftliga faktorer. Katter kan ärva en ökad känslighet från sina föräldrar, det vill säga en ökad risk för att utveckla FIP.

14. Vad skall man göra om en katt dött i FIP och man vill ta hem en ny katt?

Om man bara haft en katt och den har dött i FIP, är det helt enkelt noggrann rengöring av miljön som gäller för att få bort coronavirus från omgivningen. Vanliga rengöringsmedel är effektiva mot viruset. Kattlådan behöver rengöras extra noga eftersom kattens coronavirus sprids genom avföringen. Kattens coronavirus kan leva i upp till sex veckor i dåligt rengjord miljö. En del väljer därför att dessutom vänta sex veckor innan man tar hem en ny katt.

Det är värt att tänka på att den kattunge man tänker tar hem redan kan vara smittad av coronavirus hos uppfödaren. Det är heller inte säkert att den katt som dog i FIP spred någon smitta under sjukdomstiden. De flesta katter som sprider coronavirus är inte sjuka, så om man har flera katter hemma kan de vara smittspridare av coronavirus utan att man vet om det.

15. Vad skall man göra om en katt dött i FIP och man har flera katter hemma?

Om man har ett fall av FIP i en kattgrupp har man troligen coronavirussmitta i gruppen. Att en katt dött i FIP innebär inte att just den katten var extra smittsam. Smittan kan ha funnits i många år utan att man vetat om det. För att ta reda på om katterna i gruppen sprider coronavirus måste man ta prover. Först bör man dock tänka igenom vilka åtgärder som är aktuella för just den kattbesättning det gäller. Vill man ha en uppfödning som är helt fri från coronavirus, eller vill man satsa på att försöka minska riskerna för FIP delvis? 

16. Vad kan man göra för att minska risken för FIP i en kattgrupp?

På SVA:s webbplats kan du läsa om provtagning och åtgärder mot smitta med kattens coronavirus och utveckling av FIP i kattgrupper.

17. Behöver man något speciellt desinfektionsmedel när man rengör till exempel kattlådor, mot kattens coronavirus?

Nej, vanliga rengöringsmedel är effektiva mot viruset. Kattlådan behöver rengöras extra noga eftersom kattens coronavirus sprids genom avföringen.  

Kattens coronavirus kan leva i upp till sex veckor i dåligt rengjord miljö.

18. Är det vanligt med kroniska smittbärare?

Studier tyder på att ungefär tio procent av de katter som infekteras med coronavirussmitta blir kroniska smittbärare, de sprider virus under lång tid (i upp till flera år). De flesta katter blir fria från virus inom några månader. Observera att en katt som gjort sig av med coronavirus snabbt kan bli infekterad igen: infektion med coronavirus leder inte till varaktig immunitet hos katten. En katt kan därför hinna bli infekterad många gånger under sitt liv, om den lever i en grupp där smitta finns. 

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt eller din kattbesättning. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.  

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls