Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Botulism hos nötkreatur

Botulism är en förgiftning med botulinumtoxin som produceras av bakterien Clostridium botulinum. Botulism hos nötkreatur har oftast ett snabbt förlopp och orsakar förlamning. Dödligheten är hög i dessa fall. I Sverige ses endast enstaka fall varje år.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Introduktion

Botulism är en förlamningssjukdom som orsakas av ett potent nervgift (botulinumtoxin) producerat av bakterien Clostridium botulinum. Bakterien förekommer över hela världen och återfinns i jord och vattenrik miljö där lämningar av djur och insekter bidrar till goda, syrefattiga  tillväxtbetingelser för bakterien. Botulism är en anmälningspliktig sjukdom enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:23).

Förekomst

I Sverige ses oftast enstaka fall av botulism hos nötkreatur. Enligt Jordbruksverkets statistik över primärfall rapporterades 0-3 fall per år under 2001-2017. I till exempel Australien, Sydafrika och USA har besättningsutbrott rapporterats både i extensiv och intensiv produktion av kött eller mjölk.

Kliniska symtom

Hög morbiditet och mortalitet. Ofta ses ett snabbt sjukdomsförlopp där djuret dör snabbt (inom 24 timmar). I vissa fall är dock förloppet långsammare med mindre allvarliga symtom och dödsfall inom en vecka. Milda fall har dock viss chans att överleva. Plötsliga dödsfall utan symtom kan också ske på grund av akut påverkan på andningsmuskulaturen.

Vanliga symtom: 

Progressiv förlamning som först kan yttra sig som muskelsvaghet och vinglighet. Djuret blir senare ofta sittande eller liggande. Andningen är ansträngd men djuret har inte feber. Tungförlamning är vanligt vilket resulterar i att djuren dreglar och inte kan äta. Våmaktiviteten avstannar.

Differentialdiagnoser

Hypokalcemi.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens: 

Botulinumtoxin produceras av Clostridium botulinum vegetativa celler som växer i syrefri miljö. Bakterien kan också förekomma som sporer som är mycket motståndskraftiga mot nedbrytning. Det finns 7 olika toxintyper (A-G) som produceras av olika stammar av bakterien. I Sverige är de flesta botulismfallen hos nötkreatur orsakade av toxintyp C och nästan alla svenska fall är ensilagerelaterade.

Inkubationstid:

Kliniska symtom uppträder 24 timmar till 7 dagar efter att kon ätit toxin.

Infektionsport:

Oftast genom att djuret äter foder innehållande toxin producerat av ruttnande organiskt material till exempel små djur som kommit in i ensilage vid skörd eller lagring.

Spridning i djuret:

När toxinet absorberats från mag-tarmkanalen förflyttar det sig via blodbanorna till nervändar där det blockerar överföringen av nervimpulser till muskler.

Smittvägar:

Botulism är en förgiftning som inte smittar mellan djur. Risk för större utbrott finns om mixervagn körs så toxinet finfördelas i fodret. Utbrott kan också ske om vattenkällan är kontaminerad.

Provtagning och diagnostik 

Diagnosen ställs på kliniska symtom, anamnes och uteslutning av andra sjukdomar. Verifiering av diagnos kan enbart göras genom påvisande av toxin. Serumprover kan skickas till SVA för botulinumtoxinanalys. Minst 5 milliliter serum krävs för analysen så ta flera rör blod i så tidigt sjukdomsskede som möjligt. Blodet tas i rör utan tillsats eller i serumrör med gel. När blodkropparna sjunkit eller centrifugerats ner överförs serum till ett annat rör utan tillsats. Det är viktigt att undvika hemolys (att de röda blodkropparna spricker). Om man vill avvakta med att skicka in provet kan serumet förvaras i kylskåp eller frys i flera dygn. Kontakta SVA i samband med provtagning och insändande av prover. Metoden SVA använder är helt försöksdjursfri.

SVA är även intresserade av andra provmaterial, till exempel lever, njure, mjälte, för toxinanalys inom projektet ANIBOTNET - "Nytt forskningsprojekt på SVA om botulism" (proverna kan frysas vid behov för senare undersökning). Kontakta Annica Tevell Åberg via SVA:s växel på telefon 018-67 40 00 eller via e-post annica.aberg@sva.se.

Odling av C. botulinum görs inte inom diagnostiken på SVA. Bakterien kan förekomma utan toxinproduktion vilket gör det svårt att tolka resultaten. Odlingar kan göras i forskningssyfte. Kontakta Hanna Skarin via SVA:s växel på telefon 018-67 40 00 eller via e-post hanna.skarin@sva.se

Behandling och profylax

Det finns ingen specifik behandling. Understödjande behandling inklusive bra foder och vatten ges. Vissa djur kan överleva men dålig prognos om djuren ligger varför avlivning ofta blir aktuell i dessa fall.

Det finns inget vaccin tillgängligt i Sverige för nötkreatur. I vissa länder som till exempel Australien finns vaccin som används i endemiska områden. För att förebygga botulism bör man undvika att djurkroppar kontaminerar fodret under skörd och/eller lagring. Djur som dör i botulism bör destrueras.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls