Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Escherichia coli hos kalv

Escherichia (E.) coli är en bakterie som förekommer naturligt i tarmfloran. Men vissa typer av E. coli, till exempel F5+, har egenskaper som gör att de kan orsaka sjukdom som diarré.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

I Sverige är förekomsten av E. coli F5+ låg. I Gård & Djurhälsans kalvpaket undersöktes 2017 träckprover från 253 kalvar i 76 besättningar för E. coli F5+, varpå bakterien påvisades i 6 procent av proverna. Hos dessa stammar är resistens mot ampicillin, streptomycin och tetracyklin mycket vanligt. Sjukdom orsakad av E. coli F5+ ses främst under de första levnadsdagarna. Efter en till två veckors ålder finns inte F5-receptorn kvar i tarmen och kalven är därför inte mottaglig för sjukdom, även om bakterien fortfarande kan finnas i tarmfloran. Den påvisas dock mycket sällan från kalvar äldre än åtta dagar.

Kliniska symtom

Vanliga symtom är plötsligt insättande vattnig, voluminös diarré och feber. Blodinblandning förekommer. Kalvarna blir snabbt slöa och uttorkade.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Toxinproducerande stammar av bakterien Escherichia coli (enterotoxigen E. coli/etec), främst F5+. Gramnegativa stavar.

Inkubationstid:

Mindre än 24 timmar.

Infektionsport:

Via munnen.

Spridning i djuret:

E. coli F5+ fäster till receptorer på epitelceller i tunntarmen (ileum), förökar sig och utsöndrar toxiner som orsakar diarré genom ökad utsöndring av joner (karbonat- och kloridjoner) och vätska till tarmlumen.

Smittvägar:

Bakterien utsöndras i träck. Smittspridning via direktkontakt mellan kalvar eller indirekt genom kontaminering av golv, strö, väggar, fodertråg, redskap och stövlar.

Provtagning och diagnostik

Träckprov (cirka 2 msk) tas rektalt från kalvar (gärna flera) med akut diarré, och skickas i plastburk/rör för bakteriologisk odling. Alternativt används provtagningspinne med Amies medium, kolat/okolat. Endast kalvar under en veckas ålder bör provtas. Provet bör skickas in till SVA samma dag som det tas och bör därför inte tas på en fredag. Förvaras i kylskåp innan det kan skickas. Om proverna tas på en fredag ska de förvaras i kyl över helgen och postas på söndag eftermiddag. 

Odlingen kompletteras med agglutinationstest för att undersöka om isolerade stammar har virulensfaktorn F5. Bestämning av antibiotikaresistens görs om F5 påvisas.

Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård & Djurhälsan används Kalvpaketsremiss till SVA, vid övriga provtagningsorsaker används allmän SVA-remiss. När du skickar in prov tänk då på att packa dem rätt så att provmaterialet inte kan läcka ut. Läs mer om att packa och skicka in prover.

Behandling och profylax

Understödjande och förebyggande enligt diarré hos småkalvar.

Antibiotikabehandling kan vara aktuell om E. coli F5 påvisas och kalven har påverkat allmäntillstånd med feber eller undertemperatur. Antibiotikabehandling är oftast inte aktuellt efter första levnadsveckan. Läkemedelsverket rekommenderar (pdf) i sådana fall att E. coli F5 ETEC behandlas med trimetoprim/sulfonamid och understödjande behandling, främst i form av vätsketerapi. Det finns även ett kombinerat vaccin mot E. coli F5+ och rota/coronavirus som ges till dräktiga kor och kvigor före kalvning för utsöndring av antikroppar till råmjölken.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls