Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kryptosporidios hos kalv

Infektion med parasiter av släktet Cryptosporidium är vanligt hos nötkreatur, framför allt hos kalvar. De arter som förekommer är C. bovis, C. parvum, C. ryanae och C. andersoni.  C. parvum kan smitta människor och orsakar sjukdom som då är anmälningspliktig.

 • Anmälningspliktig: Nej
 • Epizooti: Nej
 • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Kryptosporidier är vanliga i svenska mjölkbesättningar, liksom i övriga delar av världen. Hos besättningar med kalvdiarré är C. parvum vanligast, framför allt hos kalvar som är yngre än sex veckor. I en svensk studie i dikobesättningar sågs väldigt låga värden av kryptosporidier på kalvar över fem veckors ålder. Resultaten av den studien indikerar att kalvar som släpps på bete efter denna ålder är av liten betydelse för smittspridning till bete och vattendrag. Korna anses alltså inte vara någon huvudsaklig smittkälla; det är kalvarna som kan utsöndra stora mängder C. parvum (ffa under tiden de är sjuka).  

Kliniska symtom

Varierande morbiditet och låg mortalitet. I besättningar med kryptosporidier blir i princip alla kalvar infekterade, men långt ifrån alla blir sjuka. Sjukdom ses främst hos en till fyra veckor gamla kalvar, med krämig till vattentunn, ofta gul diarré. Graden av slöhet, nedsatt foderlust och uttorkning beror på hur svår diarré kalven har.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Cryptosporidium parvum

Inkubationstid:

Vanligen två till sju dagar

Infektionsport:

Via munnen.

Spridning i djuret:

Parasiten infekterar epitelceller i tunntarmen, (distala jejunum, ileum).

Smittvägar:

Parasiten utsöndras i faeces. Smittspridning via direktkontakt mellan kalvar eller indirekt genom kontaminering av golv, strö, väggar, fodertråg, redskap och stövlar.

Provtagning och diagnostik

Träckprov (cirka 2 msk) tas rektalt från kalvar (gärna flera) med akut diarré, och skickas i plastburk/rör för bakteriologisk odling. Prov tas från kalvar yngre än sex veckor. Provet kan tas på en fredag och bör i så fall förvaras i kylskåp över helgen. Observera att provet inte får frysas.

Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård&Djurhälsan används Kalvpaketsremiss till SVA (i vissa fall efter särskild överenskommelse), vid övriga provtagningsorsaker används allmän SVA-remiss. När du skickar in prov tänk då på att packa dem rätt så att provmaterialet inte kan läcka ut. Läs mer om att packa och skicka in prover.

Behandling och profylax

Kryptosporider är mycket tåliga. Smitta förebyggs bäst genom:

 • Ren kalvningsbox. Helst inte gruppkalvningsbox.
 • Mycket goda råmjölksrutiner och mycket god hygien vid all utfodring av kalvar. Mycket noggrann tvätt och sköljning i varmt vatten (minst 60 grader) av hinkar och nappar mm i kombination med noggrann torkning (gärna i solljus).
 • Ensam- eller parbox i två veckor med god hygien.
 • Isolering av alla sjuka kalvar direkt, flytta dem till en ren box med gott om torrt strö och ev. värmelampa.
 • Små kalvgrupper, sammanhållna, låt aldrig överblivna kalvar blandas med nya grupper.
 • Ordentlig rengöring mellan varje kalv/grupp. Hetvatten (minst 60 grader). Torrtid på minst 48 timmar (gärna 2 veckor). Solljus hjälper till att avdöda oocystorna.
 • Noggrann hygien hos kalvskötarna.
 • Tvätt av kalvtäcken i hög temperatur. Minst 60 grader.
 • Flug- och gnagarbekämpning (gnagare är effektiva smittspridare).

I en studie från SLU (2019) visades att genom att strö torr släckt kalk på golv och väggar i kalvboxarna i samband med rengöring kan man minska smittrycket av kryptosporidier, vilket ledde till att kalvarna var äldre när de fick diarré och även växte bättre. Kalk kan alltså vara ett värdefullt komplement till andra åtgärder som rekommenderas för att åtgärda och förebygga kalvdiarréproblem i en besättning. Läs mer om studien på SLU:S webbplats samt artikeln här.

Understödjande och förebyggande enligt diarré hos småkalvar.
Det finns ett godkänt preparat mot kryptosporidios, men effekten har i studier varit tveksam.
Tvätta händerna efter besök i kalvstallet.
Se film om rengöring och smittskydd hos kalvarna på Gård&Djurhälsans webbplats

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls