Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Navelinfektion hos kalv

Navelinfektion ingår tillsammans med sepsis och polyartrit i ett komplex som uppstår i nära anslutning till kalvning och gemensamma riskfaktorer är svagfödda kalvar, dålig kalvningshygien, dålig miljö och bristande råmjölksupptag.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Oftast förekommer sporadiska fall, men i vissa besättningar kan man se anhopningar av fall som dock sällan blir så omfattande som vid utbrott av diarré eller luftvägsinfektioner. Ofta ses de första symtomen hos två till fem dagar gamla kalvar och symtom kan sedan kvarstå i flera veckor. Under 2014 rapporterades 78 fall av navelinfektion på kalvar under 6 månaders ålder och dessa återfanns i knappt 2 procent av mjölkbesättningarna i kokontrollen. Drygt 80 procent av dessa fall sågs hos kalvar under 2 månaders ålder.

Kliniska symtom

Vid okomplicerade fall ses en svullen och öm navel. Kalven kan få nedsatt allmäntillstånd, nedsatt aptit och feber. I komplicerade fall ses en hematogen spridning där leder, ögon och övriga organ kan infekteras och sepsis utvecklas. Vid perakuta fall kan kalven hinna dö innan symtom från naveln ses.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Både gramnegativa och grampositiva agens. Ofta blandinfektion. Trueperella pyogenes och stafylokocker finns beskrivet under svenska förhållanden.

Inkubationstid:

.

Infektionsport:

Via naveln.

Spridnig i djuret:

Hematogent

Smittvägar:

Dålig miljö i kalvningsbox och kalvens närmiljö.

Provtagning och diagnostik

Kliniska fynd. Obduktion inklusive bakteriologisk odling vid anhopade fall.

Behandling och profylax

Det viktigaste är att förebygga navelinfektion genom god hygien och goda råmjölksrutiner.

Om antibiotika sätts in rekommenderar Läkemedelsverket (pdf) att navelinfektion i första hand behandlas med bensylpenicillin samt understödjande behandling. Vid misstanke om eller risk för sepsis kan annan antibiotika väljas, läs mer i SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning (pdf). Eventuella bölder och/eller inflammerad vävnad i navelregionen kan dräneras eller skäras bort. Prognosen är god om behandling sätts in tidigt innan en hematogen spridning har skett.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls