Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Polyartrit hos kalv

Polyartrit ingår tillsammans med sepsis och navelinfektion i ett komplex som uppstår i nära anslutning till kalvning och gemensamma riskfaktorer är svagfödda kalvar, dålig kalvningshygien, dålig miljö och bristande råmjölksupptag. Polyartrit uppstår till följd av en hematogen spridning från till exempel en navelinfektion.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

I Sverige anges förekomsten vara 0,6 procent. Oftast förekommer sporadiska fall, men i vissa besättningar kan man se anhopningar av fall som dock sällan blir så omfattande som vid utbrott av diarré eller luftvägsinfektioner. Polyartrit som besättningsproblem är vanligare i mjölkbesättningar än i dikobesättningar. Polyartrit är en sällsynt diagnos bland de diagnoser som rapporteras in av veterinärer i Sverige. Endast 6 fall i 5 besättningar har rapporterats mellan 2010 och 2015. Dessa sågs hos kalvar mellan 8 och 30 dagars ålder. Två av fallen sågs i samma besättning med bara en månads intervall. Möjligen rapporteras vissa fall av polyartrit istället som ledinflammation. År 2014 rapporterades 162 fall av ledinflammation hos kalvar under 6 månader och dessa återfanns i drygt 2 procent av besättningarna i kokontrollen. Över hälften av dessa kalvar var yngre än en månad.

Kliniska symtom

Ökad mängd ledvätska ger svullnad över affekterade leder. Andra vanliga symtom är hälta, värme över leden, feber och ibland svullen navel.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Både gramnegativa och grampositiva agens. Trueperella pyogenes, stafylokocker och streptokocker sekundärt till navelinfektion. E. coli sekundärt till sepsis.

Infektionsport:

Via naveln, eller annan inkörsport.

Spridning i djuret:

Hematogent. Primärt infekteras ledvätskan, därefter ledkapseln.

Smittvägar:

Dålig miljö i kalvningsbox och kalvens närmiljö.

Provtagning och diagnostik

Kliniska fynd. Obduktion inklusive bakteriologisk odling vid anhopade fall.

Behandling och profylax

Det viktigaste är att förebygga polyartrit genom god hygien och goda råmjölksrutiner.

Om antibiotika sätts in rekommenderar Läkemedelsverket (pdf) att polyartrit behandlas med bensylpenicillin i första hand. Understödjande behandling tillkommer. Prognosen är dålig eftersom antibiotika har svårt att nå leden.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls