Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sepsis hos kalv

Sepsis ingår tillsammans med polyartrit och navelinfektion i ett komplex som uppstår i nära anslutning till kalvning och gemensamma riskfaktorer är svagfödda kalvar, dålig kalvningshygien, dålig miljö och bristande råmjölksupptag. Sepsis uppstår sekundärt till en annan infektion eller via oral smitta.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Oftast förekommer sporadiska fall, men i vissa besättningar kan man se anhopningar av fall som dock sällan blir så omfattande som vid utbrott av diarré eller luftvägsinfektioner. Sepsis som besättningsproblem är eventuellt vanligare i dikobesättningar än i mjölkbesättningar. Sepsis uppstår inom några timmar eller dagar efter födseln. Sepsis är en sällsynt diagnos bland de diagnoser som rapporteras av veterinärer i Sverige. Endast 9 fall finns rapporterade under 2010 till 2015 och dessa sågs hos kalvar mellan 2 och 88 dagar.

Kliniska symtom

Kraftigt nedsatt allmäntillstånd, feber eller undertemperatur, nedsatt eller ingen sugreflex, uttorkning, kalla extremiteter, svag men ökad puls och ökad andningsfrekvens. Diarré, svullna leder och svullen navel kan förekomma. Kalven kan dö inom några timmar efter de första symtomen.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Både gramnegativa och grampositiva agens. E. coli, Trueperella pyogenes, stafylokocker och salmonella (anmälningspliktig). 

Infektionsport:

Via naveln eller annan infektion, eller oralt och vidare till tarmen som är permeabel för E. coli inom 24-36 timmar efter födseln.

Spridning i djuret:

Hematogent.

Smittvägar:

Dålig miljö i kalvningsbox och kalvens närmiljö. Oral smitta till exempel genom mjölk.

Provtagning och diagnostik

Kliniska fynd. Obduktion inklusive bakteriologisk odling vid anhopade fall.

Behandling och profylax

Det viktigaste är att förebygga sepsis genom god hygien och goda råmjölksrutiner.

Om antibiotika sätts in rekommenderar Läkemedelsverket (pdf) att sepsis behandlas med trimetoprim/sulfonamid i första hand. Understödjande behandling tillkommer.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls