Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mycoplasma bovis hos kalv

Mycoplasma bovis är en bakterie som kan ge luftvägsinfektion hos kalv, men även led- och mellanöreinfektion. Eftersom bakterien inte har någon cellvägg kan den inte behandlas med penicillin.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Mycoplasma bovis har de senaste åren hittats i svenska nötkreatursbesättningar, och har påvisats hos både vuxna nöt och kalvar. Den har på senare år har blivit vanligare men är fortfarande en relativt ovanlig orsak till luftvägsinfektion hos svenska kalvar.

Kliniska symtom

Mycoplasma bovis är förknippat med lunginflammation hos kalv, men kan även ge ledinfektion hos både kalvar och vuxna nötkreatur. Mellanöreinfektion tillsammans med ledinfektion och/eller lunginflammation bör föranleda misstanke på M. bovis. Kor kan även få mastit av M. bovis.

Differentialdiagnoser

Andra virus och bakterier som kan ge lung-, led- och mellanöreinfektion.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Mycoplasma bovis är en bakterie som saknar cellvägg och tillhör klassen Mollicutes. Den är fakultativt anaerob och gramnegativ, men gramfärgas normalt inte eftersom cellerna då fragmenteras.

Inkubationstid:

-

Infektionsport:

Via mun och luftvägar.

Spridning i djuret:

M. bovis har hög affinitet till epitelceller i bronker och alveoler. 
Via blodet till leder och mellanöra.

Smittvägar:

M. bovis utsöndras i sekret från mun och nos och utandningsluft. Smittspridning via direktkontakt mellan kalvar eller indirekt genom kontaminering av golv, strö, väggar, fodertråg, redskap och stövlar. Mjölk är ytterligare en smittkälla om korna har mastit orsakad av M. bovis.

Provtagning och diagnostik

Nässvabbprov med e-svabb för PCR tas från tre till fem kalvar med akuta symtom. Provet ska skickas in till SVA senast dagen efter provtagning (förvaras i kylskåp) och bör inte tas på en fredag. Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård & Djurhälsan används Kalvpaketsremiss till SVA, vid övriga provtagningsorsaker används allmän SVA-remiss. En film om provtagning, lunginflammation hos kalv, kan ses på Gård & Djurhälsans webbplats. För att få reda på hela besättningens aktuella status kan mjölkprov för PCR tas från tankmjölk.

Behandling och profylax

Mycoplasma bovis är svårbehandlad och då bakterien saknar cellväg är penicillin verkningslöst. Om antibiotika sätts in är, enligt Information från Läkemedelsverket (pdf), tetracyklin förstahandsval, men behandlingsresultatet är ofta dåligt. Understödjande och förebyggande enligt luftvägsinfektioner hos kalvar och ungdjur. Det är viktigt att isolera sjuka individer.
Goda smittskyddsrutiner förhindrar introduktion av smitta i besättningar fria från M. bovis.
Läs mer om smittskydd.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls