Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

RS-virus hos kalv

Bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV) är vanligt förekommande i hela världen och orsakar primär luftvägsinfektion hos både kalv och vuxna djur.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

RS-virus är vanligt förekommande i svenska nötkreatursbesättningar, och påvisas hos både vuxna nöt och kalvar. Sjukdom är vanligast under vinterhalvåret då djuren är inne och smittrycket är högre, samt då miljön är kall och fuktig. RS-virus ger upphov till utbrott med feber och luftvägssymtom.

Kliniska symtom

Sjukdomsbilden kan vara mycket varierande med allt från inga symtom alls till allvarligt sjuka djur och dödsfall. I områden där virus cirkulerar frekvent ses främst sjukdom hos kalvar, som får nedsatt aptit, feber och luftvägssymtom. Symtom från luftvägarna kan vara ökat näsflöde, dyspné och hosta. Ofta banar RS-virus väg för sekundärinfektion med bakterier som finns i luftvägarna.

Differentialdiagnoser

Andra luftvägspatogener.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

RS-virus, ett RNA-virus som tillhör familjen Paramyxoviridae.

Inkubationstid:

2-5 dagar.

Infektionsport:

Via mun och luftvägar.

Spridning i djuret:

Viruset infekterar luftvägsepitel.

Smittvägar:

Virus utsöndras i sekret från mun och nos och utandningsluft. Smittspridning via direktkontakt mellan djur eller indirekt genom kontaminering av golv, strö, väggar, fodertråg och redskap. Besökare kan sprida virus mellan gårdar genom exempelvis kontaminerade kläder och stövlar.

Provtagning och diagnostik

Nässvabbprov för PCR tas från en till fem kalvar med akuta symtom. Provet ska skickas in till SVA senast dagen efter provtagning (förvaras i kylskåp) och bör inte tas på en fredag.

En film om provtagning, lunginflammation hos kalv, kan ses på Gård & Djurhälsans webbplats. Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård & Djurhälsan används Kalvpaketsremiss till SVA, vid övriga provtagningsorsaker används allmän SVA-remiss. För att få reda på hela besättningens aktuella RS-virusstatus kan mjölkprov för antikroppar tas på förstakalvare som samlingsprov från två till fyra djur. 

Behandling och profylax

Ingen specifik behandling då det är ett virus. Understödjande och förebyggande enligt luftvägsinfektioner hos kalvar och ungdjur. Det är bra om man kan isolera sjuka individer. Dock: När virus väl introducerats i besättningen drabbas vanligen alla mottagliga djur. Har man flera djurstallar kan man genom strikta smittskyddsåtgärder eventuellt begränsa smittan till ett stall. Det är viktigt att informera besökare om att man har en smitta för att undvika att virus sprids vidare till andra besättningar. Utbrottet klingar vanligen av inom någon/några veckor beroende av besättningsstorlek.
Goda smittskyddsrutiner förhindrar introduktion av smitta i besättningar fria från RS-virus. Besättningar som vill behålla frihet från RS-virus bör vara restriktiva med besökare, ha gårdsegna rockar och stövlar samt undvika inköp av djur.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls