Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mastit orsakad av Staphylococcus aureus hos nötkreatur

Bakterien Staphylococcus aureus (S. aureus) är en vanlig och smittsam juverpatogen. Den kan ge upphov till allt från subkliniska celltalshöjningar till allvarliga akuta kliniska mastiter. Trots att bakterien oftast är penicillinkänslig svarar den dåligt på antibiotikabehandling och det är inte ovanligt att juvret blir kroniskt infekterat med stor risk för smittspridning i besättningen.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

S. aureus är den vanligaste juverpatogenen i Sverige.

Enligt nationella studier av bakterieagens vid mastit orsakar S. aureus 21 procent av akuta kliniska mastiter (studie från 2002/2003) och 19 procent av subkliniska mastiter (studie från 2009/2010).

I samband med kliniska mastiter är S. aureus vanligare i uppbundna besättningar än i lösdrifter och vanligare under vinterhalvåret än sommarhalvåret. Såväl kvigor som lakterande kor och sinkor kan drabbas.

Kliniska symtom

Morbiditeten varierar men kan i vissa besättningar vara relativt hög medan mortaliteten är låg. Symtomen varierar från subklinisk mastit utan kliniska symtom till allvarlig klinisk mastit med hög feber, kraftig juversvullnad och förändrad mjölk. I vissa fall kan S. aureus-infektion leda till gangrän i en juverdel. 

Differentialdiagnoser

Mastit orsakad av andra juverpatogener.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Staphylococcus aureus är en grampositiv koagulaspositiv kock.

Infektionsport:

Spenkanalen

Spridning i djuret:

Lokalt i juvret

Smittvägar:

S. aureus smittar huvudsakligen mellan kor vid mjölkning men kan troligen också smitta från miljön till juvret i vissa fall. I besättningar med S. aureus-problem är bakterien vanligt förekommande på hashud och i sår.

Provtagning och diagnostik

Mjölkprov för bakteriologisk odling tas och odlas på SELMA-platta eller liknande vid klinisk mastit eller skickas till mastitlaboratorium för bakteriologisk undersökning. Mjölkprov kan också analyseras med hjälp av PCR-diagnostik. Användning av kommersiella agglutinationstest för identifiering av bovina S aureus innebär en risk för falskt positiva eller falskt negativa resultat. 

Behandling och profylax

S. aureus är oftast känslig för penicillin men i en mindre andel av klinisk (sju procent) och subklinisk (fyra procent) mastit är S. aureus penicillinresistent genom produktion av betalaktamas. Akuta kliniska mastiter orsakade av penicillinkänsliga S. aureus behandlas snarast med bensylpenicillin (se SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning) och understödjande behandling efter behov. Sjuka kor ska alltid isoleras från friska kor och mjölkas sist. Subkliniska fall kan behandlas med intramammarier vid sinläggning men kroniska fall bör slås ut för att minska risken för smittspridning i besättningen. Vid penicillinresistens rekommenderas alltid slakt.  

Infektionen förebyggs genom strikt gruppering och mjölkningsordning utifrån juverhälsa och god hygien i samband med mjölkning samt genom att inte hålla dräktiga kvigor tillsammans med lakterande kor och sinkor. Om inköp av djur måste ske ska bakteriologisk undersökning av juvret göras för att undvika introduktion av djur infekterade med S. aureus

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls