Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mastit orsakad av Streptococcus canis hos nötkreatur

Streptococcus (S.) canis är en ovanlig juverpatogen och återfinns vanligen hos hund och katt. Den kan i vissa besättningar ge sporadiska fall av mastit men kan i andra besättningar också orsaka utbrott av mastit genom spridning mellan kor. Vanligast är subklinisk mastit.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

S. canis är en ovanlig orsak till mastit i Sverige men kan i vissa fall orsaka besättningsutbrott. Under 2017 diagnostiserades S. canis vid 30 tillfällen på mastitlaboratoriet, SVA. Bakterien har även identifierats hos många andra djur liksom hos människa.

Kliniska symtom

Vid besättningsutbrott kan morbiditeten vara hög även om S. canis i vanliga fall är en ovanlig juverpatogen. Mortaliteten är låg. Infektionen kan leda till klinisk mastit av varierande grad men i de flesta fall ses subklinisk mastit ofta med mycket höga celltal.

Differentialdiagnoser

Andra mastiter.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Streptococcus canis är en grampositiv, betahemolyserande kock som tillhör Lancefieldgrupp G.

Inkubationstid:

-

Infektionsport:

Spenkanalen

Spridning i djuret:

Lokalt i juvret.

Smittvägar:

Troligen kommer smittan in i besättningen via katter eller hundar. Smittspridning mellan kor sker framför allt vid mjölkning.

Provtagning och diagnostik

Mjölkprov för bakteriologisk odling tas sterilt. Vid klinisk mastit kan provet odlas på SELMA®-platta (eller motsvarande) eller skickas till ackrediterat laboratorium. Denna streptokock kan inte artbestämmas i fält. Misstänkta plattor kan sändas till mastitlaboratoriet för konfirmering. Vid subklinisk mastit bör provet skickas till ackrediterat laboratorium.

Behandling och profylax

S. canis är känslig för penicillin och de flesta fall av klinisk mastit svarar bra på behandling med penicillin, se SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning (pdf). Subkliniska mastiter behandlas lämpligen med sintidspreparat. Kroniska fall bör slås ut.

Spridning av S. canis mellan kor inom besättningen förebyggs genom noggranna mjölkningsrutiner och god mjölkningshygien inklusive spendoppning/-sprejning. Infekterade djur skyddas från friska djur genom gruppering och mjölkningsordning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls