Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Botulism hos vilda djur

Botulism är en förgiftning med botulinumtoxin som produceras av bakterien Clostridium botulinum. Den påverkar perifera nervsystemet och leder till förlamning eller döden. Massdöd ses framför allt hos andfåglar och måsfåglar. Hos övriga djurslag ses sporadiska dödsfall.
Botulism (Clostridium botulinum) leder till förlamning av hals-, ving-, ben- och kroppsmuskulatur.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst: Hela världen.
Orsak
: Bakterien Clostridium botulinum (typ C och E hos vilda djur).
Arter: Alla djurarter känsliga för någon typ av botulism. Massdöd ses framför allt hos andfåglar och måsfåglar. Hos övriga djurslag sporadiska dödsfall.
Spridning: Bakterien växer till i kadaver eller under andra syrefattiga förhållanden varvid gift, så kallat botulinumtoxin bildas.
Utbredning: Rapporteras förekomma över hela världen.
Årstidsförekomst: Hos fåglar problem framför allt under sommarhalvåret.

Sjuk gråtrut. Foto: Aleksija Neimane/SVA

Botulism är en sjukdom som orsakas av det gift (toxin) som bakterien Clostridium botulinum producerar. Hos vilda djur ses botulism orsakat av C. botulinum typ C eller typ E. Typ C är vanligast och drabbar framför allt andfåglar och måsfåglar. Typ E finns i havsmiljöer och drabbar fisk samt fiskätande fåglar. Botulinumgift tillhör de mest potenta toxinerna man känner till och det behövs ytterst små mängder för att man skall förgiftas. Toxinet angriper nervvävnaden (perifera nervsystemet) och leder till förlamning av hals-, ving-, ben- och kroppsmuskulatur. Detta leder till oförmåga att gå, flyga eller röra sig. Många andfåglar dör till följd av att de drunknar. När giftet verkar i kroppen orkar de inte hålla halsen uppsträckt utan den åker ner under vattnet med följd att fågeln inandas vatten.

Sjukdomen uppkommer då gynnsamma syrefattiga förhållanden finns och bakterien tillväxer och toxinet befinner sig i föda eller i vatten. Ofta växer bakterien till i ett dött djur som ligger och ruttnar. Dessa kadaver kan förorena vatten, förgifta asätare, samt vara källa till fluglarver som innehåller höga gifthalter och som framför allt äts av andfåglar.

I Nordamerika har mycket omfattande dödlighet skett till följd av botulism. Sålunda rapporteras från USA att minst 1,5 miljoner fåglar dog till följd av botulism i Kalifornien mellan 1934 och 1970. Från andra delar av USA, från Sydamerika, Australien och Sydeuropa finns också rapporter om omfattande dödlighet.

I Sverige har utbrott skett hos fåglar i Östersjön samt i insjöar. Massdöd av framför allt måsfåglar sågs i början av 2000-talet. Hos fåglar har bara sjukdom orsakad av C. botulinum typ C har upptäckts i Sverige. I Europa har Typ E botulism setts hos vilda fåglar i Frankrike och Nederländarna.

Fåglar som dött av botulism hittas ofta flytande på vattnet. Diagnosen kan vara svår att ställa på en död fågel då lidandet inte ger upphov till några tydliga förändringar i de inre organen. Det går dock att påvisa toxinet med laboratorieundersökning.

Om man hittar ett stort antal döda fåglar vid vattnet framför allt under varma somrar bör man tänka på botulism som en möjlig dödsorsak.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls