Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Diarré hos rådjur

Allvarlig diarrétillstånd ses sporadiskt hos rådjur i både Sverige och Danmark. Den bakomliggande orsaken är inte känd.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Diarré hos rådjur. Foto: Michaela Tollin

Sedan 1980-talet har periodvis diarrétillstånd observerats hos varierande antal rådjur, och på olika ställen i Sverige. Sjukdomen karakteriseras av kronisk diarré och avmagring. Vuxna rådjur i sin bästa ålder har observerats under höstmånaderna dö i dåligt näringstillstånd till följd av en kronisk diarré.

Rapporter från fältet talar om att diarré plötslig börjar uppträda bland grupper av rådjur som observeras när de går och betar på fälten. Diarrén sprider sig i gruppen och oftast drabbas huvudparten av djuren i de enskilda grupperna. Enstaka djur dör och på övriga verkar diarrén avklinga. Vissa sjuka djur uppträder "omtöcknat" och har i viss mån tappat sin skygghet.

Inte sällan får vi också in rådjur som skjutits under normaljakt som varit i dåligt hull och som är alldeles nerkletade av svart intorkad avföring i bakpartiet.
Sjukdomen förkommer på djur i alla åldrar och är lika vanlig på handjur som hondjur. Huvuddelen av de undersökta rådjuren har varit utmärglade, men cirka 30 procent har varit i relativt normal kondition. Diarré av denna typ brukar inte ses på rådjur som dör utmärglingsdöden vintertid.

Obduktionsbilden domineras av en mag-tarminflammation som varierar från akut till kronisk. I vissa fall ses sår i munhålans slemhinna, i förmagarna och i löpmagen.

Bakgrunden till den kroniska diarrén har ännu inte kunnat fastställas, då varken någon specifik parasit, bakterie eller virus ännu har kunnat påvisas som direkt orsak till lidandet. Liknande, men mer omfattande utbrott av diarré på rådjur har setts i Danmark under flera år på Fyn och sedan 2010 även på Själland. Inte heller i Danmark har, trots omfattande undersökningar, någon entydig bakomliggande orsak till diarréerna ännu kunnat fastställas.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls