Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Salmonella hos igelkottar

Salmonella hos igelkottar kan ge diarré eller allmäninfektion. De kan även vara symtomfria smittbärare. Salmonella kan även smitta andra djur och människa. Förekommer i hela skandinavien.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Orsak: Bakterien Salmonella Typhimurium eller Salmonella Enteritidis.
Spridning: Direktkontakt eller via smittsam avföring.
Utbredning: Hela Skandinavien
Årstidsförekomst: Hela året.

Salmonella hittas ibland hos Igelkott. Foto: Erik Ågren/SVA

Salmonella hittas ibland hos igelkottar. Efter kontakt med igelkottar är god handhygien viktig, särskilt då salmonella kan smitta till människor (zoonos).

Obduktionsfall eller bakteriologiska provtagningar har påvisat salmonellabakterier hos enstaka igelkottar från Sverige, med undantag av en mer omfattande förekomst av smitta hos igelkottar lokalt i sydvästra Skåne och på Gotland.

I Skåne rapporteras det fler fall av S. Typhimurium DT1 på människa jämfört med övriga landet. Barn under sex år är överrepresenterade och flest fall rapporteras under sensommar/höst. Vid en undersökning 2008-2009 påvisades samma serotyp hos cirka elva procent av undersökta igelkottar från detta område.

På Gotland dog, under 2013, flera sjuka igelkottar som inkommit till rehabiliterare av en allmäninfektion orsakad av Salmonella Enteritidis. Det konstaterades också att andra igelkottar som inkom till rehabiliterare på Gotland bar på S. Enteritidis i sina tarmar. 

Omfattande lokala utbrott har även setts exempelvis i Norge, och i Finland är salmonella vanligt förekommande hos igelkottar. I Norge har två olika typer av salmonella påvisats hos igelkott, S. Typhimurium DT1 och S. Typhimurium DT42. Ett större utbrott bland människor 1996 samt årliga mindre utbrott och sporadiska fall har rapporterats där igelkottar bedömts vara den troliga smittkällan. Salmonella Typhimurium DT1 har även påvisats hos igelkott i Finland. En sammanställning som publicerades 2003 kom fram till att det inte kan uteslutas att igelkottar och småfåglar (där denna fagtyp också påvisats) i Finland kan utgöra en reservoar varifrån smitta kan spridas vidare till människor och djur. Salmonella Enteritidis har hittats hos igelkottar i Danmark och England. 

Salmonellainfektioner hos igelkottar orsakar tarminflammationer med diarré, uttorkning, avmagring och slutligen död eller en allmäninfektion men igelkottar kan också bära på salmonellabakterier utan att själva bli sjuka (så kallad symtomfria smittbärare). 

Det är viktigt att komma ihåg att salmonellabakterier även kan smitta människor och orsaka sjukdom, varför man bör vara försiktig när man håller på med till exempel utfodring, rengöring av matskålar, eller hanterar sjuka eller döda igelkottar. God handhygien, det vill säga ordentlig handtvätt med tvål och vatten är viktig för att undvika smitta.

SVA har i uppgift att bevaka sjukdomsläget av vilda djur och uppskattar om du rapporterar in observationer av sjuka och döda igelkottar. Efter kontakt med SVA viltsektionen@sva.se kan igelkotten eventuellt skickas in för kostnadsfri undersökning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls