Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hantavirus (sorkfeber med flera)

Nephropatia epidemica är en sjukdom som i folkmun kallas för sorkfeber eller sorkpest. Skogssorken(Myodes glareolus) är reservoar för sjukdomen i naturen och antalet fall hos människor av sjukdomen varierar med antalet skogssorkar. Följaktligen är sorkfeber vanligt förekommande under sorkår i mellersta Norrland, medan sjukdomen praktiskt taget saknas andra år.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Puumalavirus, orsakar Sorkfeber (Nephropatia epidemica)

Orsak: Puumalavirus
Arter: Skogssork (Myodes glareolus)
Spridning: Via infekterat damm (sorkurin, sorkavföring)
Utbredning: Mellersta Norrland till Mellansverige
Årstidsförekomst: Höst, Vår

Infektion med puumalavirus verkar inte ge upphov till sjukdom hos sorkarna, men kan vara allvarlig när människor drabbas.

Sjukdomen förekommer inom norra delarna av Skandinavien och sprids med infekterat damm då sorkarna utsöndrar virus med urin, avföring och saliv till omgivningen. Den uppträder under framför allt höst och vårmånaderna. Att sopa damm ur uthus och källare är en känd smittväg.

Sjukdomen kan ha ett dramatiskt förlopp hos människor med ett hastigt insjuknande, feber, buksmärtor och en kraftig påverkan på njurarna. Trots det stormande förloppet är prognosen god och man tillfrisknar i allmänhet utan behandling. Sorkfeber smittar troligen inte från människa till människa. Hundar och katter drabbas inte av sorkfeber.

Frågor om sorkfeber besvaras bäst av smittskyddsläkare, eftersom sjukdomen framför allt drabbar människor. Mer information finns bland annat på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls