Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Campylobacterutbrottet utvärderat – förslag på effektivare smittskyddsarbete

Under hösten 2016 till sommaren 2017 blev betydligt fler personer än normalt smittade med campylobacter. Producenter och berörda myndigheters hantering av utbrottet har nu utvärderats i syfte att ta reda på hur samarbetet fungerade och vad som behöver förbättras för att minska risken för liknande utbrott framöver.

Under 2016-2017 inträffade det hittills största kända sjukdomsutbrottet med campylobacter i Sverige. Utbrottet kunde kopplas till färsk svensk kyckling. När utbrottet kunde betraktas som över sommaren 2017 beslutade Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, att det skulle utvärderas av en extern utvärderare. Experter i Finland tog på sig uppdraget att utvärdera arbetet.

I uppdraget ingick bland annat att bedöma om de svenska myndigheterna tillsammans, eller var för sig, kunnat agera på annat sätt än de gjorde. I uppdraget ingick även att bedöma om branschen vidtog tillräckliga åtgärder för att få bort smittan och minska utbrottet.
Slutsatserna i utvärderingen är att nästan alla inblandade parter hade kunna agera snabbare och effektivare. Utvärderarna lyfter också fram att ansvarsfördelningen och kommunikationen mellan myndigheterna måste bli tydligare. De svenska myndigheterna tar nu hjälp av utvärderingen i arbetet att förbättra arbetet med stora livsmedelsburna utbrott och minska risken för nya utbrott.

SVA gjorde en egen utvärdering i maj 2017.
- I vår interna utvärdering identifierade vi flera förbättringsmöjligheter när det gäller övervakningen av Campylobacter, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid SVA. Det är väldigt bra att vi får detta belyst också från utvärderarna.

Ett av SVA:s förslag är att den samordnade övervakningen av campylobacter hos kyckling och hos människor, vilken sjösattes under utbrottet, ska bli en permanent del av övervakningen. SVA ser också att det finns möjligheter att i samverkan med övriga myndigheter utveckla rapporteringen så att den på ett bättre sätt avspeglar förekomsten hos kyckling och säkerställa att den når alla berörda i rätt tid.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls