Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fästingspridda sjukdomar

TBE orsakas av olika virus medan Borrelios och Granylocytär anaplasmos (tidigare ehrlichios) orsakas av bakterierna Borrelia respektive Anaplasma phagocytophilum (tidigare Ehrlichia). Fästingburna infektioner är exempel där smittreservoaren huvudsakligen finns i naturen.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.Livscykeln hos vanlig fästing (Ixodes ricinus). Illustrationen visar livscykeln hos vanlig fästing, Ixodes ricinus. Den blodfyllda honan (a) avger ägg (b) som utvecklas till larv (c) och vidare till nymf (d). Hanen (e) och honan (f) parar sig och livscykeln kan slutas. Utvecklingstiden under svenska förhållanden är cirka tre år.

TBE, fästingburen hjärninflammation

Vanligast inom begränsade geografiska områden i Stockholms skärgård och de östra delarna av Mälaren. TBE-viruset finns i blodet hos framför allt vilda smågnagare och kan via fästingar spridas till människor. 

Symtom hos människa är feber, huvudvärk och nackstelhet. I allvarliga fall kräkningar, yrsel och svår huvudvärk samt förlamningssymtom. Hos cirka en tredjedel utvecklas dock hjärninflammation med allvarligare symtom som kräver läkarvård.

Borrelios

Orsakas av en grupp borreliabakterier som finns hos vilda gnagare och överförs med fästingar. Större däggdjur, till exempel hundar och hästar, kan också bli infekterade, men än så länge är det inte helt klarlagt om detta leder till sjukdomssymtom. Hos djur ses inte det typiska ringformade hudutslaget och de symtom som finns beskrivna är vanligen lite diffusa ledbesvär och rörelsestörningar, ofta av kronisk karaktär.

Det vanligaste symtomet hos människa är hudrodnad som breder ut sig vid bettstället. Andra symtom kan vara feber, huvudvärk och ledvärk. I sällsynta fall kan borrelios ge allvarligare symtom i nervsystemet, kroniska ledbesvär och hudförändringar. Borrelios smittar inte mellan människor eller direkt från djur till människa.

Granulocytär anaplasmos

Orsakas av speciella bakterier som infekterar de vita blodkropparna. Sjukdomen hos djur kännetecknas av akut hög feber och nedsatt aptit. Hundar kan få diarré och kräkas, hästar får ofta bensvullnad och kor upphör med mjölkproduktionen. Alla djur får dessutom en trombocytopeni – antalet blodplättar sjunker.

Symtom hos människa är feber, huvudvärk, muskelvärk och eventuellt illamående med influensaliknande symtom. Granulocytär anaplasmos har nyligen beskrivits hos några människor i Sverige. Den kliniska bilden hos dessa varierar men feber och influensaliknande symtom tycks höra till.

Undvik smitta

Att använda myggmedel och täckande klädsel kan hjälpa mot myggbett och fästingar. Det är viktigt att avlägsna fästingar så snart som möjligt. Borrelios och ehrlichios behandlas med antibiotika. Vaccin rekommenderas för personer som vistas i riskområden för TBE.

Läs mer hos andra

Mer information om fästingburna sjukdomar hos människa, TBE, Borrelios och Erlichios finner du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls