Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Leptospiros som zoonos

Denna sjukdom orsakas av en leptospirabakterier som kan förekomma hos flera olika djurarter. Vilka djurarter som bär bakterien varierar ofta mellan olika serovarer (undertyper). Vilda smågnagare är vanliga bärare. Andra kan vara hund, nöt och gris.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Råttor och andra smågnagare kan utgöra reservoar för leptospirabakterier. Foto: Lennart Falk, Anticimex.

Råttor och andra smågnagare kan utgöra reservoar för leptospirabakterier. Foto: Lennart Falk/Anticimex

Leptospiros hos människor uppträder ofta med lindriga, influensaliknande symtom men också som en allvarlig, livshotande sjukdom med blödningar och skador på lever och njurar. Djur som drabbas av leptospiros kan uppvisa en varierande sjukdomsbild. Hos till exempel nötkreatur ses i allvarliga fall feber, blod i urinen, gulsot, anemi, aborter och upphörd mjölkproduktion.

Råttor och andra smågnagare utgör ofta reservoar för bakterierna som då finns i njurarna och utsöndras med urinen. Denna kontaminerar sedan jord, grödor och vattendrag. Leptospirabakterierna är känsliga för yttre påverkan, men kan överleva länge i stillastående vatten eller fuktig jord med högt pH. Bakterien tränger in genom små sår i huden och genom slemhinnor.

Globalt tillhör leptospiros en av de vanligaste bakteriella zoonoserna, men i Sverige är sjukdomen numera mycket ovanlig, både hos tama djur och människor. Endast ett fåtal fall hos  människor har rapporterats de senaste åren. De flesta av dessa har smittats i utlandet.

Leptospiros är anmälningspliktig både hos djur (alla djurslag) och hos människa.

Förekomst i Sverige

I Sverige är infektion med kliniska symtom ovanligt bland djur, men serologiska undersökningar visar att de utsätts för smitta, troligen på grund av kontakt med gnagarurin. Sedan den 1 juli 2004 är leptospiros på människa anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Ett fåtal utlandssmittade personer har rapporterats.

Fakta om leptospiros

Smittämne

Leptospirabakterier. Cirka 200 olika serovarer finns som kan orsaka sjukdom.
Förekomst:

Hela världen. Vanligast i tropiska och subtropiska områden. Fall på människor är förhållandevis ovanligt i områden med kallt klimat.

Symtom hos människor

Feber, nackstelhet, huvudvärk och muskelvärk. Allvarliga fall kan ge blödningar, gulsot, njursvikt och i sällsynta fall leda till döden.

Inkubationstid

1–2 veckor, kortare tid har rapporterats.

Mottaglighet

Djur som utgör reservoar för smitta, t.ex. råttor, kan utsöndra leptospirabakterier med urinen i månader till år. Andra infekterade djur smittar under sjukdomsperioden.

Smittkälla

Infekterade döda och levande djur.

Smittsätt

Infekterad urin från djur som är kroniskt infekterade, oftast råttor och andra vilda smågnagare. Kontaminerat vatten, lera och annan fuktig mark.

Kontrollåtgärder

Anmälningsplikt hos djur. Vid import av djur gäller krav på blodprovstagning, antibiotikabehandling eller vaccination beroende på djurslag och vilket land djuret kommer från. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls