Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Allmänt om salmonella

Salmonella är en gramnegativ stavformad tarmbakterie som tillhör familjen Enterobacteriaceae. Det finns två arter av salmonella – Salmonella enterica och Salmonella bongoriInfektion med salmonella är en av våra mer kända och viktigare zoonoser (sjukdom eller smitta som kan spridas mellan djur och människa).

+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Infektion med salmonella är vanligt förekommande över hela världen men Norden (Sverige, Norge och Finland) med sin gynnsamma situation utgör ett unikt undantag.

I Sverige påbörjades kontrollen av salmonella i foder och hos djur i början av 50-talet. Alvestautbrottet 1953, då salmonellakontaminerat kött orsakade nästan 9000 sjukdomsfall och 90 dödsfall hos människa, visade tydligt att salmonellainfektion är en allvarlig sjukdom. Salmonellainfektion är ingen sjukdom som är möjlig att utrota och därför pågår ett kontinuerligt arbete för att reducera förekomsten av salmonella i alla steg av produktionskedjan, från jord till bord. Salmonellainfektion hos människa och djur är anmälningspliktig liksom fynd av salmonella i foder och livsmedel. Hos människor och djur kan bakterien orsaka allt från symtomlös infektion till allvarlig sjukdom.

Lagstiftning salmonella

Salmonella regleras tillsammans med andra smittsamma sjukdomar i både svenska lagar, förordningar och föreskrifter samt i EU:s lagstiftning. För komplett och uppdaterad information om aktuell lagstiftning hänvisas till respektive ansvarig myndighet. Fynd av salmonella i foder, hos djur och människa, och i livsmedel är enligt lagstiftningen anmälningspliktig och ansvarig myndighet måste agera för att bekämpa smittan och begränsa spridningen av den. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för att hantera salmonella i foder och djur, Livsmedelsverket är ansvarig för salmonella i livsmedel och Folkhälsomyndigheten för salmonella hos människa.

Smittämnen salmonella

Salmonella odlad på agarplatta. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Salmonella är en gramnegativ stavformad tarmbakterie som tillhör familjen Enterobacteriaceae. Det finns två arter av salmonella – Salmonella enterica och Salmonella bongori. De flesta salmonellabakterier tillhör arten S. enterica som i sin tur delas upp i sex underarter (subspecies); enterica (I), salamae (II), arizonae (IIIa), diarizonae (IIIb), houtenae (IV) och indica (V). Bland dessa återfinns i sin tur över 2 500 olika så kallade serovarer (även kallat serotyper) av bakterien. Serovarerna Salmonella Typhimurium och Salmonella Enteritidis delas vidare in i olika fagtyper. De flesta serovarer kan infektera både djur och människor. Några salmonellatyper är särskilt anpassade till vissa djurslag, exempelvis är Salmonella Derby anpassad till svin och Salmonella Dublin till nötkreatur. Några salmonellatyper infekterar endast människa, exempelvis Salmonella Typhi. 

Smittvägar salmonella

Infektion med salmonella sker vanligen oralt. Bakterien kan föröka sig i tarmen och orsaka skador på tarmslemhinnan med bland annat diarré som vanlig påföljd. Oavsett om en infekterad individ har symtom eller inte så kan bakterien utsöndras med avföringen. Nya individer kan smittas genom direktkontakt med smittad människa eller djur, eller indirekt via till exempel kontaminerade livsmedel eller kontaminerat vatten. Smittspridningen underlättas av att salmonella kan överleva länge i omgivningen och under gynnsamma betingelser även tillväxa.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls