Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kontrollen av salmonella prioriterad fråga

Kontrollen av salmonella i livsmedelskedjan inklusive animalieproduktionen har länge varit en prioriterad fråga i Sverige där syftet i första hand är att skydda människor mot smittan. Programmet är effektivt och förekomsten av salmonella i animalieproducerande djur i Sverige, liksom i Norge och Finland, är extremt lågt jämfört med andra länder.

Metoder för att utvärdera och jämföra hur väl kontrollen fungerar för att skydda människor från salmonellasmitta har däremot inte varit tillfredställande framförallt avseende jämförelser med andra länder. Orsaken är att det är mycket svårare att objektivt mäta förekomsten av salmonellafall i en befolkning jämfört med till exempel i en djurpopulation eller livsmedel där i det senare fallet standardiserade testprotokoll kan användas.

Faktorer i rapportering skiljer

I internationella rapporter som till exempel EU:s årliga zoonosrapport görs jämförelser över antal rapporterade salmonellafall hos människa i olika länder baserat på den officiella statistiken, trots att det är väl känt att den påverkas av en mängd faktorer och att dessa faktorer skiljer sig mellan länder. Exempel på detta är skillnader i rapporteringen inom sjukvårdssystemet, laboratorierutiner med mera. Situationen idag är sådan att vi vet mycket mer om förekomsten av salmonella i olika EU-länder när det gäller i livsmedelsproducerande djur än hos oss människor.

"Seroincidens" nyintroducerad metod 

I en serie artiklar från Statens Serum Institut i Danmark har man introducerat en ny metod ”seroincidens” som bygger på att man undersöker förekomsten av salmonellaantikroppar i humana serumprover. Förekomsten av antikroppar är ett tecken på att individen har exponerats för salmonella. I en nyligen publicerad artikel presenteras undersökningar som gjorts på humana serumprover från 13 olika EU-länder med denna metod (Mölbak et al. 2014). Resultaten visade att den lägsta seroincidensen förekom i de nordiska länderna med lägst seroincidens i Sverige. Länder med hög seroincidens var till exempel Spanien, Polen, Rumänien och Frankrike. En mellangrupp utgjordes av Nederländerna, England, Österrike och Irland.

För att utvärdera studien har man jämfört resultaten med andra källor. Man kunde då visa att seroincidensen i undersökta länder korrelerade väl med risken för svenskar att insjukna i salmonella i samband med besök i dessa länder (de Jong et al. 2006). Seroincidensen korrelerade också väl till förekomsten av salmonella hos värphöns, slaktkyckling och gris i respektive land. Intressant nog fanns ingen korrelation alls mellan seroincidens och den officiella statistiken för människor (antal rapporterade salmonellafall per 100 000 invånare) i de olika länderna. Faktum är att det snarare var tvärtom, länder med lägst seroincidens som till exempel Sverige och Finland hade flest antal rapporterade fall per 100 000 invånare medan länder som till exempel Rumänien och Grekland hade en hög seroincidens, men få rapporterade fall i den officiella statistiken. Undersökningarna av seroincidens gav alltså en diametralt motsatt bild av salmonellaförekomsten i befolkningen i de olika länderna jämfört med de officiellt rapporterade siffrorna. Författarna, varav en representerar European Center for Disease Control (ECDC), konkluderar att metoden att mäta seroincidens är mycket lämplig för att utvärdera vilken effekt salmonellakontrollprogram har för att minska antal salmonellafall hos människa.

De nya data som redovisas i artikeln ger alltså klart besked att de svenska kontrollåtgärderna inom foderindustrin, animalieproduktionen och livsmedelsindustrin som näringen i samarbete med myndigheterna ansvarar för haft önskvärd effekt att skydda befolkningen mot salmonellasmitta.

Referenser

Molbak, K., Simonsen, J., Jorgensen, C.S., Krogfelt, K.A., Falkenhorst, G., Ethelberg, S., Takkinen, J., Emborg, H.D., 2014. Seroincidence of human infections with nontyphoid Salmonella compared with data from public health surveillance and food animals in 13 European countries. Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America 59, 1599-1606.
de Jong, B., Ekdahl, K., 2006. The comparative burden of salmonellosis in the European Union member states, associated and candidate countries. BMC Public Health 6, 4.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls