Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Undersökning av hundar i Norge - samlad information

Under september 2019 drabbades flera hundar i Norge av diarré, och ett antal hundar dog. Många i Sverige blev förstås oroliga, och vi på SVA har därför hållit den här sidan uppdaterad fram tills den 9 oktober.

Senaste uppdatering: 2019-10-09 klockan 15.41 Den här sidan kommer inte längre att uppdateras. Tidigare rekommendationer kvarstår. Eventuell ny information från norska myndigheter finns på deras webbplatser.

Norska veterinärinstitutet
Mattillsynet

Lägesbild

Under en tid hade norska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Mattillsynet på sin lista över rapporterade fall uppgift om att en död hund av eventuellt intresse för den norska utredningen var hemmahörande i Sverige. Det var en missuppfattning. Hunden var inte från Skandinavien, och den avlivades kort efter ankomst till Sverige på grund av en längre tids kronisk sjukdom. Fallet har alltså inget samband med den norska utredningen.

SVA bedömer fortsatt att det inte finns anledning att misstänka risk för utbrott av allvarlig sjukdom hos svenska hundar.

Det finns inte heller någon risk för ökad sjukdom hos andra djurslag.

SVA ser ingen anledning att rekommendera att hundar i Sverige ska hållas kopplade mer än vanligt, eller att avstå från att låta hundar som normalt träffas fortsätta med det.

Om en hund har diarré och kräkningar ges däremot, som alltid, den generella rekommendationen att inte låta en sjuk hund vistas bland andra hundar, även om sådana symtom sällan beror på en infektion. I det enskilda fallet går det aldrig att vara helt säker på att hunden inte är infekterad. Samma rekommendation gäller till exempel hundar som har feber och hostar. Det är särskilt viktigt att hålla sjuka hundar borta från valpar och hundar som är allmänt nedsatta, till exempel sjuka av en annan anledning.

Om SVA:s fortlöpande kontakter med veterinärer i Sverige, samt våra fortsatta kontakter med Norge, visar något annat så kommer SVA förstås att gå ut med information. Hittills har det dock inte framkommit någon sådan information under kontaktarbetet. Information nås då enklast enkelt här på vår webbplats www.sva.se.

Har du frågor och funderingar kring din hunds hälsa: kontakta veterinär vid klinik, djursjukhus eller motsvarande.

Tillbaka till sidans början

Inga tecken på sjukdom som hotar svenska hundar

Kräkning och diarré, även med dödsfall eller avlivning till följd är vanligt hos hund. Blodiga diarréer som leder till dödsfall hos hund är alltså inte någon ny sjukdom. I Norge initierades en utredning (som fortfarande pågår) för att ta reda på om ett ovanligt stort antal hundar har haft diarré under en kortare period. De norska myndigheterna undersöker om det kan finnas något samband mellan fallen, om det kan vara något som är smittsamt. Utredningen har fått stor uppmärksamhet, och är mycket omfattande. SVA bedömer att det inte finns risk för utbrott av allvarlig smittsam sjukdom som sprider sig från hund till hund hos svenska hundar.

Om läget skulle förändras, kommer SVA lägga ut information här på vår webbplats www.sva.se. SVA har bett svenska veterinärer rapportera om de misstänker någon smitta, eller annat ovanligt, och vi tar aktivt uppföljande kontakter med både svenska veterinärer och med norska myndigheter.

Tillbaka till sidans början

Frågor och svar

Har fler hundar är vanligt fått diarré?

Normalt sett är det väldigt många fall av just diarré hos hund varje vecka över hela världen, inkluderande i de nordiska länderna. Det inkluderar även diarré med blod. Det är dessutom vanligt att antalet fall per vecka och månad varierar, ökar och minskar över månader och veckor. Därför är det svårt att undersöka om det är en verklig ökning av antalet diarréfall under en kortare tidsperiod. En sådan undersökning tar tid. De norska myndigheterna uppdaterar respektive webbplats fortlöpande med information om pågående undersökningar och vilka resultat de ger.

Uppdaterad information från norska veterinärinstitutet (NVI) som håller i utredningen

Uppdaterad information från norska Mattilsynet

Tillbaka till sidans början

Några hundar i Norge har obducerats, varför då?

Obduktion är det allra bästa sättet att utreda ett sjukdomsfall när en hund avlider eller avlivas för att den är svårt sjuk. Man vill ta reda på mer än vad man kunde eller hann göra under tiden hunden levde.

De norska myndigheterna har i samband med undersökning av ett eventuellt ökat antal fall av diarré fått in hundar som avlidit och som haft blodig diarré för obduktion. Antalet uppdateras fortlöpande på respektive webbplats:

Uppdaterad information från norska veterinärinstitutet (NVI) som håller i utredningen

Uppdaterad information från norska Mattilsynet

Oavsett vilka fynd som görs vid sådana obduktioner så betyder inte resultaten att alla hundar i Norge som har diarré har fått det av samma anledning som de obducerade hundarna. Det gäller förstås även svenska hundar. Det finns många olika orsaker till att hundar utvecklar diarré. En mycket vanlig orsak är att huden ätit något olämpligt, till exempel andra hundars avföring, eller annat ute i naturen eller i hemmet.

Det är ändå viktigt att obducera när man undersöker en eventuell ökning av antalet hundar med ett visst symtom, i detta fall diarré. Det kan ge ytterligare en pusselbit till utredningen.

Hundar obduceras också ofta för att se om hundens ägare kan få en diagnos, en förklaring till varför hunden var sjuk. Obduktioner är också ett mycket viktigt redskap för att övervaka sjukdomsläget hos vilda djur såväl som tamdjur samt för att driva forskningen framåt och ge nya kunskaper.

Tillbaka till sidans början

Om man hittar bakterier eller virus hos hundar med diarré, vad betyder det?

Om en hund har diarré och kräkningar beror det sällan på en infektion och det behövs sällan någon större utredning eftersom de allra flesta hundar snabbt svarar på diet och vätskeersättning.

Oftast finns det ingen anledning att odla för bakterier, eller leta efter virus. Det finns normalt både virus och väldigt många olika bakterier i tarmen hos friska hundar. Om man hittar dem hos en sjuk hund betyder det alltså inte i sig att det är just de bakterierna, eller virus som orsakat diarré.

Veterinären måste lägga ett pussel och göra en utredning anpassad för varje enskilt fall, där bakterieodling och/eller virusunderökning i vissa fall kan vara till hjälp.

Exempel på bakterier som finns normalt i tarmen hos hund, men som ibland kan bidra till diarré, eller i vissa fall vara viktiga för sjukdomsutvecklingen är: vissa typer av Clostridie-arter, E. coli-bakterier och Providensia-arter.

Exempel på virus finns i tarmen hos hundar utan att orsaka sjukdom, men som i en del fall kan bidra till utveckling av diarré är till exempel hundens Circovirus och hundens Coronavirus.

Ett exempel på ett virus som är mycket smittsamt och som orsakar mycket allvarlig sjukdom och höga dödstal hos ovaccinerade hundar är Parvovirus. Därför rekommenderas sedan många år vaccination till alla hundar.

Tillbaka till sidans början

Har SVA några särskilda rekommendationer för svenska hundar med anledning av den pågående utredningen i Norge?

Nej, inte i nuläget. SVA gör bedömningen att det inte rör sig om en ny allvarlig smitta som utgör en risk för utbrott av sjukdom hos svenska hundar. Om utredningen som utförs i Norge, eller den fortlöpande samlade information från djursjukhus och kliniker i Sverige, skulle innebära att SVA bedömer att särskilda rekommendationer behöver utfärdas för svenska hundar (såsom försiktighet vid resa inom Norden eller i samband med kontakter mellan friska hundar) så kommer vi att lägga ut information på vår webbplats.

Kontakta djursjukvården om du har frågor kring detta. Veterinärer vid en veterinärmottagning, klinik, djursjukhus är de som kan ge individanpassade råd. Det gäller även hundgrupper som tävlar/tränar tillsammans, samt hunddagis.

Tillbaka till sidans början

Vad bör man alltid tänka på för att hindra smittspridning när hunden är sjuk?

Om en hund har diarré och kräkningar beror det sällan på en infektion. Men eftersom man inte kan vara säker, så ges alltid den generella rekommendationen att inte låta en sjuk hund vistas bland andra hundar. Detsamma gäller till exempel hundar som har feber och hostar. Det är särskilt viktigt att hålla sjuka hundar borta från valpar och hundar som är allmänt nedsatta, till exempel sjuka av en annan anledning.

Är du osäker och funderar över hur du ska göra med just din eller dina hundar, eller en hundgrupp? Kontakta veterinär vid en veterinärmottagning, klinik, djursjukhus eller motsvarande.

Tillbaka till sidans början

Varför får hundar kräkningar och diarré?

Oftast vet man inte säkert i det enskilda fallet. Men det behövs sällan någon större utredning eftersom de allra flesta hundar snabbt svarar på diet och vätskeersättning. En vanlig orsak är att hunden kan ha ätit något olämpligt, antingen ute i naturen, eller det den fått att äta eller att tugga på som godis hemma.

Ibland, vid vissa sjukdomsfall hos enskilda hundar, kan en behandlande veterinär göra bedömningen att det är viktigt att leta efter komplicerande faktorer som behöver behandlas. Kroniska sjukdomar kan till exempel leda till återkommande diarréer och/eller kräkningar. En del akuta tillstånd kan vara livshotande och kräver då snabbt insatt avancerad vård samt eventuellt undersökning eller övervakning på intensivavdelning eller motsvarande.

Tillbaka till sidans början

Vad ska jag göra om min hund är sjuk?

Oavsett vad hunden är sjuk av och på vilket sätt den verkar sjuk ska du som vanligt kontakta en veterinär som arbetar med hundar. Veterinären kan ge dig råd och bedöma om hunden bör undersökas eller inte. Veterinärer som arbetar vid en veterinärmottagning, klinik, djursjukhus eller motsvarande är de som kan ge individanpassade råd, undersöka och behandla din hund. Detta gäller även för hundgrupper som tävlar/tränar tillsammans samt hunddagis.

Tillbaka till sidans början

SVA:s löpande uppdatering av information

2019-10-07 klockan 14.57 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-10-04 klockan 9.19 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-10-03 klockan 9.56 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-10-02 klockan 13.03 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-30 klockan 13.04 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-27 klockan 11.31 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer. Vi kan dementera uppgifterna om den så kallade ”svenska hunden”, se nedan.

2019-09-26 klockan 15.11 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-25 klockan 13.54 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-24 klockan 9.19 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-23 klockan 13.53 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-20 klockan 15.14 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer. Texten har endast uppdaterats med några språkliga förtydliganden.

2019-09-20 klockan 9.50 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-20 klockan 9.50 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-19 klockan 9.27 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-18 klockan 16.54 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-18 klockan 8.56 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-17 klockan 16.59 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-17 klockan 8.34 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-16 klockan 13.35 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-15 klockan 15.23 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-14 klockan 16.29 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-13 klockan 13.50 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer, men har uppdaterat sidans struktur för att informationen ska bli tydligare.

2019-09-13 klockan 09.05 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-12 klockan 13.50 Senaste uppdatering av texten med förtydliganden samt ytterligare frågor och svar.

2019-09-12 klockan 08.46 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-11 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-10 klockan 14.09 Uppdatering av texten med mindre justeringar och förtydliganden.

2019-09-09 SVA har utvärderat läget. Vi ser ingen anledning att ändra våra rekommendationer.

2019-09-05 -- 2019-09-08 Löpande uppdateringar av text samt frågor och svar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls