Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Torkan ökar riskerna med bete och foder

På grund av den långvariga torkan råder foderbrist i landet. SVA har i samband med torkan fått många frågor. Det ovanligt varma och torra vädret medför olika utmaningar. Bland annat har det resulterat i att marker som i vanliga fall inte används till bete eller skörd av foder nu används. Det svåra läget har även ökat behovet av import av foder – då bör man försäkra sig om god hygien.

Torr vallTorr vall. Foto: Josefine Elving/SVA

Se upp för giftiga växter på beten

Vissa växter kan orsaka allvarlig förgiftning hos djur redan i små mängder, andra växter orsakar inte några problem om de inte konsumeras i stora mängder eller under lång tid. Växter kan även orsaka hudreaktioner vid direktkontakt. Tänk på att torkan och brist på bete kan resultera i att djur väljer att äta även de växter de vanligen undviker.

Flera giftiga växter förblir giftiga även efter att grovfodret torkats eller ensilerats. Därtill kan djuren i ett torkat eller ensilerat foder inte på samma sätt välja vad de äter. Därmed ökar sannolikheten att djuren äter de giftiga växter som eventuellt finns där. Ett exempel på en sådan växt är stånds.

För att minska risken för förgiftningar vid bete eller utfodring bör du se över dina betesmarker och marker där du planerar skörda grovfoder. Detta för att försäkra dig om att det inte förekommer giftiga växter. Om du hittar giftiga växter i dina beteshagar, eller i vallen, bör du i möjligaste mån rensa bort växterna eller hägna in området. Du bör även vara uppmärksam på främmande föremål så som aluminiumburkar och plocka bort dessa från marker som ska skördas. Det är foderproducenten som är ansvarig för att producera ett säkert foder och djurägaren som är ansvarig för att det foder som man ger till djuren är av god kvalitet.

Viktigt med god foderhygien

Vid skörd av foder är det alltid viktigt att hålla en god foderhygien. SVA rekommenderar att näringens riktlinjer följs som stöd för att producera ett säkert foder – trots den svåra situationen. Det är även viktigt att konservering och lagring av fodret sker på ett sådant sätt att en säker foderhygien upprätthålls. Man bör till exempel alltid tänka på att förhindra jord från att följa med in i ensilage.

Smittor kan förekomma

Internationell erfarenhet visar att perioder av torka och översvämningar, särskilt i kombination med varandra, kan leda till ökad förekomst av mjältbrandsutbrott på platser där mjältbrandssporer finns i marken. Läs mer på Statsepizootologen kommenterar.

Även frågan om risk för spridning av afrikansk svinpest via import/införsel av foder har lyfts fram. Vid import/införsel av väl torkat hö och halm, av god hygienisk kvalitet, anses sannolikheten för överföring av afrikansk svinpest via fodret som låg. För att ytterligare minska sannolikheten kan råvaran lagras innan användning. Generellt gäller att det foder du köper in ska ha god hygienisk kvalitet. Exempelvis så indikerar förekomst av mögel och mögelsporer att brister förekommit i hanteringen.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls