Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Betty Malmberg Riksdagsledamot (M) Sveriges riksdag

Huvudman

SVA

Finansiär

Statens jordbruksverk, SJV

Start/avslut

2010 - 2010

Aktiv och passiv övervakning avseende rabies hos fladdermöss

Den svenska fladdermuspopulationen består av 18 arter, alla insektsätare. Fladdermöss förekommer i hela landet, även om de är vanligare i de södra delarna. Fladdermöss är migrerande och det finns arter som flyttar över våra gränser ner till bl.a till Holland, Spanien, Danmark och Tyskland, länder som påvisat infekterade fladdermöss. EBLV har även i enstaka fall påvisats på andra djurslag, exempelvis på en fransk katt, ett fåtal danska får och i ett fatalt humant fall med EBLV2 i Skottland 2002. Eftersom viruset kan korsa artbarriärerna är det av största vikt att komma ihåg att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder vid hantering av fladdermöss för att reducera infektionsrisken. Sedan 1986 har vi utfört passiv övervakning(Pö) av rabies (Lyssavirus) hos fladdermöss. Under 2008 och 2009 har SVA tillsammans med SMI, SLU och naturvårdsverket genomfört aktiv övervakning(Aö) av rabies hos fladdermöss i Uppland och Skåne, som ett komplement till passiv övervakning, vilken pågått sedan 1986. EBLV har påvisats hos fladdermöss i ett flertal Europeiska länder bland annat Danmark. ökad kunskap om EBLV hos svenska fladdermöss och förbättrar möjligheten till adekvat riskhantering.

Senast uppdaterad : 2011-08-25