Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2013 - 2014

Anpassning av verktyg för att snabbt värdera risken för introduktion av sjukdom utifrån omvärldsbevakning

Det finns ett behov hos såväl SVA som SJV av att systematiskt processa information från omvärldsbevakning och omsätta detta till besluts- och kommunikationsunderlag vad gäller risken för introduktion av exotiska smittämnen och andra ”emerging infections”. Detta arbete bedrivs idag på ad hoc basis, vilket innebär att det är mer arbetskrävande och mindre transparent än vad det skulle vara om ett förutbestämt ramverk används.

I efterdyningarna av mul- och klövsjukeutbrottet i Storbritannien 2001 inrättade Defra ett International Disease Monitoring (IDM) team med syfte att identifiera och värdera potentiella omvärldshot mot landets djurpopulationer. IDM använder officiella sjukdomsrapporter från hela världen för att övervaka risker och trender så som nya utbrott i länder som är handelspartners, ändrade sjukdomsmönster, tilltagande trender osv. Denna övervakning redovisas vanligen månadsvis, kvartalsvis till såväl beslutsfattare som till allmänheten via deras hemsida.

För att underlätta arbetet, har Defra utvecklat ett verktyg för semi-kvantitativ värdering av risken för introduktion. Verktyget, vilket är utvecklat i Excel, använder en beslutsmatris baserad på hypotesen att sjukdomen ifråga skulle kunna införas i landet genom handel (laglig och olaglig) med levande djur eller animaliska produkter, eller genom förflyttning av vektorer eller vilda djur.

Det har nu använts i ett antal år vid Defra och har visat sig vara ett värdefullt redskap för värdering av omvärldsinformation. Verktyget har också presenterats och ”workshoppats” i samband med det Nordisk-Baltiska beredskapsmötet på Island 2010, vilket ledde till att Danmark tog hem det och anpassade det för eget bruk.

SVA ämnar nu göra motsvarande anpassning för svenska förhållanden.

Senast uppdaterad : 2016-08-17