Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

MTT

JKI

Outotec

Finansiär

EUs BONUS-program

Start/avslut

2014 - 2017

Återföring av fosfor från olika avfall PROMISE

Fosforåterföring av organiskt avfall (Phosphorus Recycling Of Mixed Substances)

Ann Albihn and Josefine Elving, National Veterinary Institute, Sweden

 

PROMISE banar väg för gödslingsstrategier som möjliggör återföring av fosfor (P), minskar felaktigt och överflödigt användande, samt bidrar i längden till  en märkbar reduktion av P-belastningen från diffusa källor till östersjön.

 

Idag används oorganiska gödselmedel för att ersätta den P som går förlorad till följd av den begränsade återföringen av organiskt avfall till jordbruksmark. Men P är en ändlig resurs och lantbruket kan inom 50 till 100 år stå inför stora problem till följd av P- brist. Trots detta går stora mängder P förlorade när organiskt avfall skickas till förbränning, läggs på deponi eller avyttras på annat sätt istället för att återföras till jordbruksmark. Vidare så sprids gödsel i överflöd på mark i områden med mycket djurhållning. Misshushållningen med P gör att P läcker från mark till vatten och jordbruket idag ses som den största bidragande diffusa faktorn till den ökande P-belastningen i östersjöregionen.

 

Att undersöka alternativ för att kunna återföra P från jordbrukets och samhällets organiskt avfall är centralt för att kunna lösa problemen med såväl eutrofiering som P-tillgång. För att producera ett säkert gödselmedel och implementera användningen därav krävs en förbättrad hantering och behandling av P-rikt organiskt avfall då det kan innehålla betydande mängder organiska föroreningar, tungmetaller och sjukdomsframkallande mikroorganismer.

 

PROMISE vill ta fram och sammanställa information om förekomst av föroreningar i P-rikt organiskt avfall. Kunskapen kommer inom projektet att användas för att utvärdera lämpliga strategier för P-gödsling utifrån ett perspektiv av tillgång och säkerhet för livsmedel. I projektet kommer både risk och nytta med organiskt avfall att studeras och gödsel och avloppsslam från Finland, Tyskland och Sverige ska undersökas. SVA ansvarar för smittskyddsaspekten och kommer inom projektet att studera förekomst av sjukdomsframkallande mikroorganismer i materialen.

 

PROMISE finansieras av EU/BONUS och nationella finansiärer, i Sverige av Vinnova.

 

Projektpartners

Finland

MTT Agrifood Research Finland, Jokioinen (koordinator)

Tyskland

Julius Kühn-Institut, Quedlinburg

Outotec GmbH, Oberursel

Sverige

Statens Veterinärmedicinska anstalt, Uppsala

 

Huvudtema

2.4. Eco-technological approaches

Tilläggstema

2.1. Natural and human-induced changes in catchment land cover patterns, including the role of agriculture, forestry and urbanization

2.2. The role of the coastal systems in the dynamics of the Baltic Sea

Midterm leaflet (PDF).

För mer information besök: www.bonusportal.org/promise

Senast uppdaterad : 2018-01-02