Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Dag Rogne
Dag Rogne Politiker (c) Säffle Kommun

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Linköpings Universitet

Sveriges Lantbruksuniversitet

Finansiär

MSB

Start/avslut

2011 - 2013

En stärkt vetenskaplig bas för den veterinära utbrottsberedskapen

Utbrott av epizootisjukdomar har stor ekonomisk och praktisk påverkan på samhället. En slagkraftig och kostnadseffektiv sjukdomsbekämpning och -beredskap är därför av stor betydelse för landet. För vissa sjukdomar regleras bekämpningen genom minimikrav i EU-direktiv, men alla strategier är inte optimala för den svenska situationen. Specifika strategier och åtgärder kan användas nationellt förutsatt att de baseras på en vetenskaplig grund. Samverkan mellan forskare inom olika expertområden kräver kontinuerligt arbete men är essentiellt för ett effektivt utnyttjande av vetenskapliga resurser. Samarbetet mellan SVA, LiU och SLU är en viktig plattform för framtida samarbete inom det veterinära beredskapsområdet. Arbetet med en vetenskaplig grund för sjukdomsberedskapen är viktigt och måste fortgå kontinuerligt för att säkerställa nödvändig anpassning till förändrade förutsättningar, både vad gäller risker, tekniker och resurser. Oavsett vilket ekonomiskt ansvar staten i framtiden tar för bekämpningen av olika smittsamma djursjukdomar kommer samhället i stort att påverkas av stora utbrott. Gott förebyggande arbete liksom snabb och kostnadseffektiv utbrottsbekämpning är därmed till fortsatt nytta för samhället. De specifika målen för den planerade forskningen är: 1) Fortsätta utveckla samarbetet mellan den veterinära smittskyddsexpertisen vid SVA och forskarna vid LiU och SLU. 2) Färdigställa det deskriptiva arbetet om smittskydd och kontaktmönster i svenska djurbesättningar och identifiera riskområden som beredskapsarbetet bör fokuseras på. 3) Utvärdera interventionsstrategier i en modell för allvarliga smittsamma djursjukdomar i Sverige. 4) Utveckla kompetens inom beteendevetenskap och tillämpa denna för att optimera informationsförmedling till berörda aktörer i förebyggande syfte såväl som under ett sjukdomsutbrott.

Senast uppdaterad : 2011-09-19