Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Marie Sjölund Bitr. statsveterinär marie.sjolund@sva.se 018-67 46 58

Huvudman

SVA

Finansiär

Kungliga Skogs- och lantbruksakademien, KSLA

Start/avslut

2017 - 2019

Förekomst av inälvsparasiter i svenska grisbesättningar - en pilotstudie

Inälvsparasiter hos grisar är globalt vanligt förkommande men sällan ses tydliga kliniska symptom. Däremot försämras tillväxten vilket medför ekonomiska förluster. Dessutom försämras djurvälfärden. Utbredningen av inälvsparasiter i konventionella svenska grisbesättningar är idag okänd eftersom inga systematiska studier gjorts sedan slutet av 1980-talet. Då stora strukturförändringar har skett sedan dess kan situationen inte längre förutsättas vara densamma, men suggor och smågrisar avmaskas idag fortfarande enligt de tidigare undersökningarna. Rutinmässig avmaskning medför en risk för resistensutveckling. Därför vill vi nu i ett urval konventionella grisbesättningar undersöka förekomsten av inälvsparasiter, dokumentera förekommande avmaskningsrutiner i dessa besättningar och utarbeta förslag till anpassade avmaskningsrutiner i undersökta besättningar baserade på träckprovsresultaten. Avsikten är att på sikt ta fram uppdaterade råd om förebyggande åtgärder, avmasknings- och övervakningsstrategier i syfte att förbättra produktionen och öka lönsamheten för producenterna.
Senast uppdaterad : 2020-01-02