Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Elina Lahti Epidemiolog elina.lahti@sva.se 018-67 41 49

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2014 - 2015

Förekomsten av Yersinia enterocolitica i svenska grisbesättningar

Yersinios är en tarminfektion orsakad av bakterien Y. enterocolitica eller Y. pseudotuberculosis. De flesta humanfallen av yersinios orsakas av arten enterocolitica. Sjukdomen är en av de mest rapporterade zoonoserna på människa i Sverige och i EU. årligen rapporteras 300-800 humanfall av yersinios i Sverige. Av dessa är cirka 75 % inhemskt smittade och cirka 30 % av de drabbade är barn under fem år. Det verkliga antalet fall är mycket större, uppskattningsvis 7,7 gånger fler.

Grisar är den viktigaste reservoaren för humanpatogen Y. enterocolitica. Det finns inga riksomfattande kartläggningar om förekomsten av Y. enterocolitica i svenska grisbesättningar. I en opublicerad studie gjord 1997-1998 påvisades Y. enterocolitica på 67 % av 42 sydsvenska slaktsvinsbesättningar. I studier gjorda i andra länder har prevalensen varierat mellan 20 och 100 %.

Prevalensen inom besättningar varierar mellan olika produktionstyper. Y. enterocolitica påvisas oftast under slaktsvinsperioden, alltså vid 2-6 månader och mer sällan hos griskultingar och suggor. Bakterien kan överleva länge i grisstallar och grisarna smittas genom direkt kontakt med andra grisar eller indirekt via miljön. Kunskap om riskfaktorer för förekomsten av Y. enterocolitica i grisbesättningar är knapphändig.

Y. enterocolitica finns i grisens svalg och tarm och under slaktprocessen kan köttet kontamineras. Eftersom griskött är den viktigaste direkta eller indirekta smittkällan för människor är det angeläget med noggranna hygienrutiner vid slakt. För att minska incidensen hos människa, särskilt hos små barn, är det angeläget att även öka kunskapen om andra smittvägar för Y. enterocolitica.

I ett strategidokument om Y. enterocolitica som undertecknats av Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt enas dessa myndigheter om viktiga åtgärder för att minska human yersinios. Att utföra en prevalensstudie på Y. enterocolitica hos gris påpekas som en angelägen åtgärd.     

Senast uppdaterad : 2015-02-25