Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Anna Aspán Fil Dr, docent anna.aspan@sva.se 018-67 42 52

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Svenska fårhälsovården

SLU

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2011 - 2012

Fotröta hos får - karakterisering av svenska bakteristammar och identifiering av virulensmarkörer

Fotröta hos får – karakterisering av svenska bakteriestammar och identifiering av virulensmarkörer

 

Fotröta är en smittsam klövsjukdom som drabbar får och som kan ge upphov till allvarliga klövskador. Sjukdomen som troligtvis är multifaktoriell orsakas av bakterien Dichelobacter nodosus, men man tror även att en annan bakterie vid namn Fusobacterium necrophorum kan vara inblandad i sjukdomsförloppet. Sjukdomen för med sig ett stort djurlidande, och ett kontroll- och bekämpningsprogram implementeras nu i Sverige. Denna studie är en del i den kunskapsuppbyggnad som är nödvändig för att bekämpa fotröta, vilket skulle leda till en ökad djurvälfärd och minskad antibiotikaförbrukning till lantbrukets djur.

 

Fotröta är ett komplext problem och både sjukdomen i sig och de D. nodosus stammar som orsakar den klassificeras förvirrande nog enligt samma termer; benign, intermediär och virulent. Denna indelning är beroende på sjukdomsbild och stammarnas virulens som ofta är varierande. I Sverige tycker vi oss inte se något tydligt samband mellan klinik och bakteriologisk eller molekylärbiologisk diagnostik som rapporteras från andra länder. Detta projekt syftar till att försöka utreda varför svenska stammar av D. nodosus kan ge upphov till en allvarlig sjukdomsbild trots att de inte uppfyller de internationellt accepterade kriterierna på virulens. För att besvara frågan kommer svenska stammar som samlats vid provtagning i besättningar där klinisk besättningsdiagnos varierar från helt frisk till virulent fotröta att jämföras. En del i projektet är att försöka identifiera nya virulensmarkörer medan en annan del av projektet går ut på att undersöka om svenska stammar ger upphov till ett virulent sjukdomsförlopp för att de samverkar med andra bakterier. Resultaten från dessa delstudier kan förhoppningsvis bli värdefulla verktyg inom arbetet för att bekämpa fotröta.

 

Projektet är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning och är ett samarbetsprojekt mellan SVA, SLU och Svenska Djurhälsovården. Projektet kommer att slutrapporteras i juni 2013.

 

Senast uppdaterad : 2014-01-24