Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Anders Alfjorden anders.alfjorden@sva.se

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2013 - 2014

Framtagande av underlag för upprättande av hälsokontrollprogram för ostron (Ostrea edulis) och blåmussla (Mytilus edulis) hädanefter kallade Bivalvia i svenska vattenbruksodlingar, samt organisera och genomföra programmet under 2013.

Ett kontrollprogram för vattenbruk på blåmusslor påbörjades 2009 då för att undersöka förekomst av parasiten M. refringens. som komplement till tidigare utförda provtagningar i Sverige. Historiskt hade man genom tidigare undersökningar kunnat visa på frihet från M.r och B.a. genom upprepade provtagningar av Ostron både under 1990 och 2000-talet och genom dessa provtagningar visat att ostronen var fria från dessa parasiter. Under 2010 förändrades Sv. kontrollprogram till att inriktas även på ostron och därmed också omfatta B. ostrea, utöver M. refringens varför denna parasit inkluderades i undersökningarna som genomfördes under 2011 avseende 150 ostron. Under 2012 genomfördes undersökningar avseende bägge smittämnena i ostron från 5 lokaler/odlingar o vilda populationer, samt avseende M. refringens i odlingar av blåmusslar och vildpopulationer från otalt 5 ytterligare lokaler totalt 300 djur (150 blåmusslor, 150 ostron).

 Sverige har ett mycket gott hälsoläge för vattenbruksdjur jämfört med övriga medlemsländer inom EU. Detta gäller även för Bivalvia där det enda mer allvarliga smittämne som påvisats är Marteilia refringenss i ett begränsat lokalt område på svensk västkust. Sverige är, vad gäller övriga allvarliga smittämnen att betrakta som fritt. För att styrka vårt hälsoläge och sjukdomsfrihet gentemot EU samt för att kunna erhålla rättsligt skydd för Sverige vad gäller möjlighet att förhindra import och sumpning av infekterade djur.

Resultatet från hälsokontrollen kommer också att kunna användas som underlag för myndighetsbeslut både på nationell och regional nivå, samt även utgöra ett hjälpmedel för den enskilde odlaren.

Senast uppdaterad : 2014-05-16