Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Björn Bengtsson Laborator bjorn.bengtsson@sva.se 018-674303

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Svenska Djurhälsovården AB

Sveriges Lantbruksuniversitet

Växa Sverige

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2015 - 2019

Frihet från smittsamma sjukdomar hos nöt - vägen till bättre hälsa, produktion och resistensläge

I detta projekt ska vi undersöka hur förekomst av infektioner med bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV) och bovint coronavirus (BCV) i mjölkproducerande nötkreatursbesättningar påverkar den totala sjukligheten, förekomsten av antibiotikaresistens och besättningens produktion. Förekomst av Mycoplasma bovis kommer också att undersökas.Målet för projektet är att dokumentera den potentiella nyttan av åtgärder som kan förhindra spridning av BRSV och BCV i svenska nötkreatursbesättningar. Vår hypotes är att sjukligheten generellt är högre i besättningar där BRSV och BCV finns än i besättningar som är fria från dessa smittämnen. En följd av den högre sjukligheten blir att mer antibiotika används i besättningen vilket i sin tur leder till att antibiotikaresistens blir vanligare. Den ökade sjukligheten innebär också att produktionen kan påverkas negativt genom exempelvis högre kalvdödlighet, lägre tillväxt och sämre fertilitet.

Senast uppdaterad : 2020-01-02