Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Stefan Börjesson Forskare stefan.borjesson@sva.se 018-67 42 79

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Huvudsökande Folkhälsomyndigheten

Finansiär

Vetenskapsrådet

Start/avslut

2014 - 2020

IMPACT - svensk kinesiskt tvärvetenskapligt samarbete för begränsning av antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett globalt problem med konsekvenser för både folk- och djurhälsa. Om vi inte hittar långsiktigt hållbara strategier för att hantera detta problem riskerar såväl basal som avancerad sjukvård att undermineras med en betydande ökad sjuklighet, dödlighet och ökade sjukvårdskostnader som konsekvens. Det är viktigt att det finns tillgång till effektiva antibiotika för att behandla bakteriella infektioner t.ex. vid vård av förtidigt födda barn, cancerpatienter och de som genomgår avancerade kirurgiska ingrepp så som transplantationer och invasiv kirurgi. Antibiotikaresistens är dock inte ett problem bara för människan. Antibiotika används till djur dels i foder och dels vid behandling av infektioner och både antibiotika och antibiotikaresistenta bakterier från människor och djur släpps ut i miljön via avloppsvatten och gödsel. Resistenta bakterier och resistensgener utbyts mellan dessa sektorer och påverkar på detta sätt den yttre miljön och människors och djurs hälsa. Det står alltmer klart att för minskad uppkomst och spridning av antibiotikaresistens krävs gemensamma motåtgärder som omfattar alla sektorer. En noga avvägd och klok användning av antibiotika i kombination med ett förebyggande arbete för att minska förekomsten av infektioner och smitta måste ske inom alla sektorer. Om vi inte kan utveckla metoder för en klok antibiotikaanvändning och kontroll av spridning av resistens, kommer både människors och djurs hälsa och i slutändan världsekonomin att påverkas allvarligt. Förebyggande strategier som syftar till att säkerställa adekvat hygien och effektiva antibiotika när medicinskt behov för människor och djur uppstår kommer därför att vara avgörande inte bara för folkhälsan utan också för en hållbar och kostnadseffektiv djurproduktion. I Kina har antibiotikaresistens blivit ett allvarligt problem och studier av bakterier som orsakar infektioner visar att över 50 % av gula stafylokocker är MRSA och över 50 % av tarmbakterier bildar ESBL, det vill säga multiresistenta och svårbehandlade bakterier. Situationen i Kina är därför mycket allvarlig och förebyggande insatser för att bryta denna utveckling är av högsta prioritet. I Sverige har vi en lång erfarenhet av sektorövergripande samarbete mellan människors och djurs hälsa, främst genom Folkhälsomyndigheten, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Livsmedelsverket. Folkhälsomyndigheten har dessutom de senaste åren lett ett projekt tillsammans med kinesiska samarbetspartners om antibiotikaanvändning och resistens inom humanmedicin. Från det samarbetet har nu ett nytt konsortium av forskare bildats där det, förutom de befintliga kompetenserna från humansidan, har rekryterats forskare med djur-, livsmedel- och miljökompetens. Konsortiet består nu av framstående forskare i en mängd olika discipliner inom området antibiotikaanvändning och -resistens inklusive folkhälsa, djurhälsa, hälsosystemforskning, klinisk mikrobiologi, livsmedelsmikrobiologi och miljövetenskap. De kinesiska och svenska forskarna har stor erfarenhet av forskning i olika delar av världen så som till exempel Indien, Vietnam och Latinamerika utöver Sverige och Kina. En viktig komponent i detta nya projekt är kunskapsuppbyggnad genom utbyte av erfarenheter, verktyg, metoder samt regelbundna besök vid institutioner i Kina och Sverige.

Syftet och målen med projektet är att: (i) genom ökade grundläggande kunskaper och förståelse för spridning av antibiotikaresistens (med fokus på ESBL-bildande tarmbakterier och MRSA) mellan olika sektorer kartlägga förekomst av bakterier, resistenta bakteriekloner och resistensgener i prover från patienter, friska människor, djur, dricksvatten, mat, avlopp och miljön. (ii) genom mätningar av antibiotikakonsumtionen hos människor och grisar, studier av kunskap, attityder, beteenden och uppfattningar i samhället och bland jordbrukare, vårdgivare när det gäller hälsa i relation till, antibiotikaresistens, antibiotikaanvändning, infektioner och hygien öka grundläggande kunskaper och förståelse för faktorer som bidrar till irrationell användning av antibiotika hos människor och djur. (iii) identifiera nyckelfaktorer som bidrar till spridning av antibiotikaresistens mellan olika sektorer och genom att integrera dessa med befintlig kunskap utforma och utvärdera åtgärder som syftar till att minska spridning av antibiotikaresistens med det yttersta målet att bevara tillgång till effektiva antibiotika för människor och djur för en förbättrad folk- och djurhälsa.

Senast uppdaterad : 2021-01-02