Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Per Häggblom per.haggblom@sva.se

Huvudman

SVA

Start/avslut

2012 - 2013

Införsel och import av grovfoder och halm: Identifiering och värdering av smittskyddsrisker och kemiska kontaminanter

Under de senaste odlingssäsongerna har vädret inte varit optimalt för en halm- och höskörd av god kvalitet i Sverige. Situationen har medfört att ökad import och införsel av halm och grovfoder kunde förväntas för att täcka de inhemska behoven.
SVA har, i denna rapport, på uppdrag av Jordbruksverket identifierat och värderat möjliga risker vid import eller införsel av halm och grovfoder som kan utgöra ett hot mot framförallt livsmedelsproducerande djur.
Rapportens första kapitel tar upp import och införsel av halm och hö till Sverige, där definitioner, regler och importrestriktioner beskrivs. Kapitlet innehåller även en sammanställning över mängder importerad halm och hö under de senaste fem åren samt från vilka länder importen skett.
I rapportens andra kapitel behandlas och beskrivs möjliga smittoämnen och kemiska kontaminanter som skulle kunna föras med importerad halm eller hö och utgöra en risk för livsmedelsproducerande djur. I litteraturstudien har främst överlevnaden av aktuella smittämnen i halm och hö sammanställts.
I tredje kapitlet har en riskbedömning utförts, där sannolikhet och konsekvenser jämförts för olika agens för att därigenom försöka identifiera vilka risker som är de allvarligaste samt mest sannolika för importerad halm och hö.

Senast uppdaterad : 2015-02-16