Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Elina Lahti Epidemiolog elina.lahti@sva.se 018-67 41 49

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2015 - 2015

Karakterisering av isolat av Yersinia enterocolitica från svenska grisbesättningar

 

Grisar är den viktigaste smittkällan för yersinios hos människa och de insjuknade smittas huvudsakligen i Sverige. För att kunna minska incidensen hos människa behövs mer kunskap om humanpatogen Y. enterocolitica i den svenska grispopulationen.

Yersinios är en tarminfektion orsakad av bakterien Y. enterocolitica eller Y. pseudotuberculosis. De flesta humanfallen av yersinios orsakas av arten enterocolitica. Sjukdomen är en av de mest rapporterade zoonoserna på människa i Sverige och i EU. årligen rapporteras 300-800 humanfall av yersinios i Sverige. Av dessa är cirka 75 % inhemskt smittade och cirka 30 % av de drabbade är barn under fem år. Det verkliga antalet fall är mycket större, uppskattningsvis 7,7 gånger fler.

Grisar är den viktigaste reservoaren för humanpatogen Y. enterocolitica men är symtomfria bärare av bakterien. SVA har under 2014 fått medel från Jordbruksverket för att undersöka förekomsten av Y. enterocolitica i svenska grisbesättningar. Prevalensstudien där fyra samlingsprover av träck tas från 105 slaktsvinbesättningar pågår under hösten 2014. En optimerad analysmetod för påvisning av humanpatogen Y. enterocolitica har tagits i bruk på SVA. I den metoden ingår inte en karakterisering och virulensbestämning av isolat och med de medel som beviljats till prevalensstudien kan en karakterisering tyvärr inte göras. Hos Yersinia enterocolitica finns både apatogena och patogena varianter. Det är viktigt att karakterisera om de isolerade stammarna är patogena för människa.

Baserade på studier gjorda i andra länder estimerar vi att Y. enterocolitica påvisas från cirka 30 % av besättningarna vilket skulle innebära cirka 120 isolat. I en tidigare opublicerad studie gjord under 1997-1998 påvisades Y. enterocolitica dock på 67 % av 42 sydsvenska slaktsvinsbesättningar.

I ett strategidokument om Y. enterocolitica som undertecknats av Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt enas dessa myndigheter om viktiga åtgärder för att minska human yersinios. Att undersöka förekomsten av Y. enterocolitica hos gris, utveckla kostnadseffektiva metoder för att minska förekomsten samt arbeta för en optimerad diagnostik påpekas som angelägna åtgärder.     

Senast uppdaterad : 2015-02-25