Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Betty Malmberg Riksdagsledamot (M) Sveriges riksdag

Huvudman

SVA

Finansiär

Fiskeriverket

Start/avslut

2009 - 2010

Lekålens historia

Samarbetsavtal/Forskningsöverenskommelse Mellan Fiskeriverket (org. nr. 202100-1843), Niklas B. Sjöberg och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (org. nr. 202100-1868), 751 89 Uppsala, nedan kallat SVA har följande avtal träffats. § 1 Avtalsområde Avtalet avser ett forskningsprojekt ”Lekålens Historia”. Projektet är finansierat av bl. a. Naturvårdsverket. Bilaga 1. De leveranser överenskommelsen avser § 2 Ersättningar, betalningsvillkor samt övriga villkor Den totala budgeten för projektet är 830 000 SEK. Varav SVA rekvirerar 22 500 kr för kemiska analyser snarast efter projektets start. SVAs medel får disponeras till 20100228. Utbetalning från bl. a. Naturvårdsverket ska i den statliga redovisningen redovisas som bidrag. § 3 Avtalstid Avtalet gäller för perioden 2009-12-12 till 2010-02-28. Fiskeriverket och SVA förbehåller sig båda rätten att säga upp avtalet om de ekonomiska förutsättningarna inte uppfylls eller projektet av andra orsaker inte kan genomföras enligt plan. § 4 överlåtelse Ingendera parten äger rätt att till tredje part överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. § 5 Skriftlig form ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande, vara skriftligen avfattade och undertecknade av båda parter. § 6 Tillämplig lag På detta avtal skall svensk lag tillämpas. § 7 Förenklat skiljedomsförfarande Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockolms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. § 8 Avslutning Detta avtal är upprättat i två originalexemplar, av vilka parterna har tagit var sitt. § 9 Bilagor Bilaga 1 ”prisök” De leveranser överenskommelsen avser. Uppsala den …………… Drottningholm den …………… För Statens Veterinärmedicinska Anstalt: För Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium: Björn Sundell Niklas B. Sjöberg Planeringsdirektör (projektledare) Joep de Leeuw (Laboratoriechef) Samarbetsavtal/Forskningsöverenskommelse Mellan Fiskeriverket (org. nr. 202100-1843), Niklas B. Sjöberg och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (org. nr. 202100-1868), 751 89 Uppsala, nedan kallat SVA har följande avtal träffats. § 1 Avtalsområde Avtalet avser ett forskningsprojekt ”Lekålens Historia”. Projektet är finansierat av bl. a. Naturvårdsverket. Bilaga 1. De leveranser överenskommelsen avser § 2 Ersättningar, betalningsvillkor samt övriga villkor Den totala budgeten för projektet är 830 000 SEK. Varav SVA rekvirerar 22 500 kr för kemiska analyser snarast efter projektets start. SVAs medel får disponeras till 20100228. Utbetalning från bl. a. Naturvårdsverket ska i den statliga redovisningen redovisas som bidrag. § 3 Avtalstid Avtalet gäller för perioden 2009-12-12 till 2010-02-28. Fiskeriverket och SVA förbehåller sig båda rätten att säga upp avtalet om de ekonomiska förutsättningarna inte uppfylls eller projektet av andra orsaker inte kan genomföras enligt plan. § 4 överlåtelse Ingendera parten äger rätt att till tredje part överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. § 5 Skriftlig form ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande, vara skriftligen avfattade och undertecknade av båda parter. § 6 Tillämplig lag På detta avtal skall svensk lag tillämpas. § 7 Förenklat skiljedomsförfarande Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockolms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. § 8 Avslutning Detta avtal är upprättat i två originalexemplar, av vilka parterna har tagit var sitt. § 9 Bilagor Bilaga 1 ”prisök” De leveranser överenskommelsen avser. Uppsala den …………… Drottningholm den …………… För Statens Veterinärmedicinska Anstalt: För Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium: Björn Sundell Niklas B. Sjöberg Planeringsdirektör (projektledare) Joep de Leeuw (Laboratoriechef)

Senast uppdaterad : 2011-09-12