Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträttbild på Ann
Ann Lindberg Generaldirektör, professor ann.lindberg@sva.se +46-707 78 33 22

Kontaktperson på SVA

Stefan Widgren stefan.widgren@sva.se 018–67 41 86

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Stockholms Universitet

Sveriges Lantbruksuniversitet

Folkhälsomyndigheten

Uppsala Universitet

Finansiär

Formas

Start/avslut

2016 - 2019

Miljöns betydelse för smittspridning från nötkreatur av VTEC som orsakar EHEC hos människa

Verotoxinbildande Escherichia coli (VTEC) är en bakterie som kan orsaka blodig diarré (EHEC) hos människa. Det kan vara en mycket allvarlig sjukdom, framförallt om patienten drabbas av njursvikt på grund av hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). Det är mycket vanligare att barn drabbas av EHEC jämfört med vuxna personer. Trenden är att antalet personer som smittas av EHEC i Sverige ökar. Enligt Folkhälsomyndigheten smittas ungefär 300 människor av EHEC i Sverige varje år. De allra flesta EHEC fallen rapporteras från länen i södra Sverige. Det finns olika varianter av VTEC som kan orsaka sjukdom, men den allra vanligaste är VTEC O157. Det är dessutom en zoonos, vilket innebär att det är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Nötkreatur är en viktig reservoar för de VTEC som kan ge allvarlig sjukdom hos människa. Infekterade djur visar inga tecken på sjukdom, men utsöndrar bakterien i avföringen. Drygt 3 procent av de svenska nötkreaturen utsöndrar VTEC O157 i avföringen. De infekterade nötkreaturen finns framförallt i de södra länen av Sverige. Smittan kan spridas till människor via kontakt med dessa djur eller kontakt med deras gödsel, men också via förorenade livsmedel eller förorenat vatten.

Fem svenska myndigheter publicerade nyligen ”Infektion med EHEC/VTEC: Ett nationellt strategidokument” med angelägna åtgärder för att minska antalet inhemska fall av EHEC. Detta projekt utgår från några av de kunskapsluckor som beskrivs i dokumentet, nämligen (i) vilka är spridningsvägarna för sporadiska fall? (ii)- vilken är epidemiologin och smittvägarna på besättningsnivå av de VTEC-bakterier som ger allvarlig sjukdom hos människa? (Detta omfattar exempelvis, betydelse av livdjurshandel, foder, reservoarer i miljön, utsöndringsmönster och djurhållningssystem) och (iii) hur kan övervakning och eventuell bekämpning av humanpatogena VTEC hos djur göras på ett kostnadseffektivt sätt? (Det är oklart hur effektiva olika åtgärder är vilka kan ligga till grund för en kontroll av VTEC som kan ge svår sjukdom hos människa).

Syftet med det här projektet är att utöka vår kunskap för att kunna minska antalet allvarliga fall av EHEC som är relaterade till nötkreatur. Inom projektet kommer vi att A)utveckla en spridningsmodell som inkluderar att VTEC bakterier som utsöndras av infekterade nötkreatur sprids mellan besättningar via miljön, B) med statistiska metoder utforska sambandet mellan sporadiska fall av EHEC hos människa och resultat från spridningsmodellen hos nötkreatur samt C) utvärdera effekter av kontrollstrategier i nötpopulationen på incidensen av sporadiska fall av EHEC hos människa.

Forskningsgruppen är tvärvetenskapligt sammansatt med bred kompetens inom human- och veterinärepidemiologi, statistik och matematisk modellering.

Senast uppdaterad : 2020-01-02