Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Folkhälsomyndigheten

Jordbruksverket

Havs- och vattenmyndigheten

Länsstyrelsen

m.fl.

Finansiär

SMHI

Start/avslut

2022 - 2022

Områden

Alla djur

Myndighetssamverkan One Health - klimatanpassning med fokus på hälsorisker som delas av människor, djur och miljö

Ett klimat i förändring ställer ökade och ändrade krav på myndigheterna. För att möta utmaningar, öka takten och undvika missanpassningar i åtgärdsarbetet så är det väsentligt med en god samverkan mellan olika expertområden och mellan myndigheter. Samverkan förekommer redan nu inom One Health, men kan utvecklas vidare t.ex. för samordning och uppföljning av Klimat- och Sårbarhetsanalys (KSA), utformning av myndighetsmål och handlingsplaner och inte minst effektindikatorer, för att kunna avgöra om en klimatanpassningsåtgärd är relevant.

One Health ställer höga krav på samverkan, vilket har uppmärksammats på flera håll:

                           Myndigheterna som ingår i SMHI- MNKA:s sektorsgrupp för hälsa har konstaterat att utökad samverkan behövs. I dagsläget presenterar och genomför varje myndighet sina egna klimatanpassningsåtgärder, trots att One Health-området överlappar mellan myndigheterna.

                           I IPCC´s såväl som Nationella expertrådets rapport i februari 2022 skrivs att klimatanpassning är komplext och bör ses i ett helhetsperspektiv där en koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är central. Hälsa bör integreras mer i klimatanpassningsarbetet och samordnas för människor, djur och natur utifrån ett One Health perspektiv för bästa effekt. IPCC betonar även vikten av integrerad planering, dvs ett transsektoriellt angreppssätt.

                           Världshälsoorganisationen WHO uttrycker behovet av att ”Yrkesverksamma som har olika kompetenser och som är aktiva inom olika sektorer, såsom folkhälsa, djurhälsa, växthälsa och miljö, bör gå samman för att stödja One Health-strategier.”

                           I rapporten från European Environment Agency, ”Klimatförändringar och hälsa: den nationella politiska översikten i Europa” betonar exempelvis Tyskland vikten av ett tvärsektoriellt tillvägagångssätt med plattformar och internationellt samarbete. Med One Health-metodiken kan man gemensamt ta itu med hälsorisker orsakade av globala miljö- och klimatförändringar.


Det finns ett tydligt budskap om att myndigheternas experter ska samarbeta inom One Health området, vilket förväntas ge en ökad samsyn och leda till betydligt effektivare klimatanpassningsåtgärder. Med en enad ansats och kommunikation, både mellan myndigheterna och utåt från dessa till olika departement och regeringen, kan det nationella klimatanpassningsarbetet för människors och djurs hälsa bli tydligare och växlas upp till ett mer effektivt arbete.

Idén med arbetsgruppen är att samverka med att identifiera anpassningsbehov för Sverige samt myndighetsåtgärder för respektive berörd myndighet. Samverkan innefattar också utveckling av uppföljning i form av kostnad-nytta/effektindikatorer.

Önskat resultat är

                           Ökad kompetens om hur pågående klimatförändring påverkar det myndighetsgemensamma One Health-området

                           Ökad kompetens om utformning av effektindikatorer och styrning

                           Viss harmonisering av kommande arbete med KSA och pågående arbete med myndighetsmål och anpassningsåtgärder

                           Gemensamma KSA-bedömningar och anpassningsåtgärder på överlappande ansvarsområden

                           Påbörjat framtagande av effektindikatorer som till viss del är myndighetsgemensamma

                           Ett förslag på fortsatt myndighetssamverkan för klimatanpassning inom One Health-området


Senast uppdaterad : 2022-03-15