Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträttbild på Ann
Ann Lindberg Generaldirektör, professor ann.lindberg@sva.se +46-707 78 33 22

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2012 - 2015

Nationell övervakningsplan

 

Jordbruksverket och SVA önskar utforma en nationell plan vilken anger målsättningar och strategi på kort och lång sikt för den svenska sjukdomsövervakningen i djurpopulationer. önskemålet baseras dels på nationella behov, men har också sin grund i det pågående EU-arbetet med framtagande av en ny djurhälsolag, där krav på nationell övervakningsplan kan komma att bli en del.

Planen är tänkt att omfatta tre områden:

  1. En plan för, samt sammanställning av, vilka endemiska, exotiska och ”emerging” agens/egenskaper (inkl antibiotikaresistens) som är prioriterade att övervaka hos samtliga relevanta djurslag, med motivation till varför övervakningen är prioriterad och med bedömning av hur sådan övervakning lämpligen genomförs.

  2. En plan för utveckling och underhåll av övervakningsverktyg, såväl gamla som nya. Med övervakningsverktyg avses processer som kan generera sjukdomsinformation, så som t.ex. klinisk fältverksamhet, obduktionsverksamhet, slakteriprovtagning, köttbesiktning, analys av ostrukturerade data mm.

  3. En plan för utveckling och underhåll av det infrastrukturella stöd som krävs för ett effektivt genomförande av övervakningen, från design till analys och kommunikation av resultat. Inom ramen för detta faller framtagande av verktyg för riskbaserade designer (inkl säkerställande av adekvat tillgång till relevanta data, utveckling av generiska modeller för design och utvärdering av övervakningskomponenter o dyl) samt verktyg för effektiv användning av information från sjukdomsövervakning genom utveckling av processer för kontinuerlig analys och presentation av data (rapporter, webb mm).

Utvecklingen av planen kommer att bedrivas i form av ett treårigt projekt. Under år 1 kommer ett första plandokument att tas fram, vilket också kommer att innehålla en struktur för förvaltning av planen. Aktiviteter som identifieras i planen kommer att börja sjösättas redan under år 1, och fortsätta under år 2 och 3 baserat på de prioriteringar som identifieras under år 1.

Senast uppdaterad : 2016-08-17