Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Jordbruksverket

Sametinget

Länsstyrelsen Västerbotten

Finansiär

SMHI

Start/avslut

2019 - 2019

Ny renhälsovård

Rennäringen är en av de viktigaste agrara produktionsgrenarna i norra Sverige och den är också klassad som ett nationellt riksintresse. Renskötseln är idag en hårt pressad djurhållning med dålig lönsamhet, därav tvekar många unga samer att följa i äldre generationers spår. 


Klimatförändringen gör att det blir allt viktigare för renskötseln att ha en stor flexibilitet i vilka marker som kan nyttjas för bete. Ökande problem med rovdjur och konkurrerande intressen för att använda marken till turism, skogsbruk, gruvdrift och ny infrastruktur har istället minskat flexibiliteten gällande betet. Detta påverkar renarnas tillgång till naturliga betesmarker och leder till att renskötarna allt oftare behöver stödutfodra renarna med pellets och/eller grovfoder. 


Ett mycket omväxlande väder med stora variationer i både temperatur och nederbörd har varit vanligt under vintertid de senaste åren. När töväder följs av frysgrader under vintern bildas en isskorpa på växtligheten, vilket gör det omöjligt för renarna att gräva fram betet. Hård skare och stort snödjup är andra orsaker till att renarna inte kan komma åt sin föda. Då vinterbetesområdena är begränsade för varje sameby, återstår bara manuell utfodring av renarna för att de inte ska svälta ihjäl. Vid manuell utfodring behöver renarna samlas ihop på en mindre yta med ökad risk för smittspridning och sjuklighet. 


Idag finns ingen organiserad renhälsovård som renägarna kan vända sig till för att få information och rådgivning. Gård & Djurhälsan har tidigare haft ansvar för renhälsovården, men har under hösten 2018 lagt ned denna verksamhet. Detta drabbar renägarna i hög grad och det i en tid där renskötseln behöver mer stöttning än tidigare. SVA vill med Arbetsgrupp (AG) Renhälsa nystarta och utveckla den förebyggande renhälsovården genom att: ta fram en organisation/gruppering Ny Renhälsovård som fortsättningsvis ska ansvara för frågor om renens hälsa. AG Renhälsa ska även utveckla SVA:s webbplats om ren, samt fortsätta att utveckla det nyligen publicerade klimatverktyget för renens hälsa, stödutfodring mm.

Senast uppdaterad : 2020-01-16