Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Bild på Per
Per Wallgren Professor per.wallgren@sva.se 018-67 42 28

Huvudman

SVA

Finansiär

KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Start/avslut

2011 - 2012

Nya inhysningssystem för växande grisar för en god arbetsmiljö med en bibehållen hög produktivitiet och därmed ett bra resursytnyttjande.

Den övergripande målsättningen med detta projekt är att utveckla vetenskapligt baserade instrument för att med säkerhet kunna dokumentera en skötarvänlig primärproduktion som även bidrar till en hög djurhälsostatus och produktivitet inom grisproduktionen. Korrekt vetenskaplig information är nödvändig för att dokumentera förbättringar såväl arbetsmiljö som av djurens välfärd, liksom för att undvika oförutsedda misstag såväl vid förbättringsåtgärder eller lagstiftning. Fokus ställs ofta mot vad som betraktas som provocerande detaljer i olika system, men det är viktigt att notera att ett system byggs upp av många olika detaljer såsom byggnader, djur, management och personal. I praktiken är därför inget system helt identiskt på olika gårdar och det är viktigt att generaliseringar om olika system inte görs på grund av ett fåtal dåliga exempel beroende på brister i kanske endast någon enstaka av alla de pusselbitar som ingår i ett produktionssystem. Därför är det essentiellt att utvärderingar av ”alternativa” eller ”nya” system, liksom ”nya komponenter i ett system” utvärderas i besättningar med vältränad och motiverad personal, eftersom inget system i praktiken är bättre än vad de personer som jobbar inom systemet tillåter. Om ett nytt system visar sig vara framgångsrikt kan det därefter bli kopierat på andra besättningar för att bedöma dess generella relevans.

Målsättningen med detta projekt är att säkerställa en vetenskaplig bas för att introducera nya systemlösningar för uppfödning av växande grisar med en förbättrad arbetsmiljö och därmed ökad trivsel för skötarna. Samtidigt förebyggs sjukdomar genom att minska storleken på de epidemiologiska enheterna, d.v.s. minska antalet djur per rum, som åstadkoms genom mekanisk ventilation vilket även minskar kostnader för och behovet av energi. Då grisproduktionen sker på en marknad där den internationella konkurrensen är hård och kostnader för arbete är höga i Sverige är grisproduktionen i landet i behov av realiserbara mervärden för sin långsiktiga överlevnad. Parallellt avses därför även djurens välfärd förbättras genom att deras möjlighet till naturligt beteende ökas (se nästa stycke). Den moderna grisens miljö tillåter vanligtvis varken naturligt fodersök eller utforskningsbeteende, vilket till en viss del kan förklaras av ett önskemål om minimal aktivitet för att främja foderutnyttjande och tillväxt. Grisar som vistas utomhus tillbringar cirka 50 % av sin tid med att böka och leta efter mat jämfört med cirka 5 % för grisar i konventionell slaktsvinsproduktion. I dessa system utgör utfodringen dagens höjdpunkt och konkurrensen om fodret utsätter grisarna för stress såväl före, under, som ibland även efter utfodring. Stressreaktioner kräver energi och de kan påverka immunförsvaret negativt. Därutöver kan matsmältningen påverkas negativt och risken för beteendestörningar, t.ex. svansbitning, ökar. Det modulbyggda V-stallet är av dansk design med boxar inomhus och gödselyta utomhus vilket bör öka djurens möjligheter att utöva ett naturligt beteende samtidigt som det minskar arbetet med att hålla boxarna rena. Stallens utformning tillåter en naturlig ventilation utan eldrivna ventilationsfläktar, vilket minskar energiåtgången. Ventilationen regleras mekaniskt med hjälp av bimetaller på samma sätt som ofta görs i växthus. Då detta inte ställer krav på ett unikt komplicerat styrsystem för varje ventilerad enhet är det möjligt att skapa mindre epidemiologiska enheter. Vi ämnar ha cirka 40 djur per enhet och vår förhoppning är att detta ska ha en positiv inverkan på hälsoläget i besättningen. Genom att använda torrfoderautomat ges möjlighet till utfodring under hela dagen och därmed efterliknas de fodersök grisarna gör i sin naturliga miljö. Varje stall är försett med en personalsluss och ett utlastningsrum med avsikten att förbättra arbetsmiljö och skalskydd. Vi arbetar med att anpassa detta system till svenska förhållanden (takets bärighet, isoleringstjockleken och tillskottsvärme) för att därefter validera detta stalls möjligheter på Nibble med hjälp av videoteknik, miljöundersökningar, stalljournaler, produktionsdata, hälsoinventeringar med hjälp av serologiska undersökningar, slaktskadestatistik, dokumentation av energiåtgång och enkäter till personal.

Senast uppdaterad : 2012-11-28