Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Anders Lindström Forskare anders.lindstrom@sva.se 018-67 43 18

Huvudman

SVA

Finansiär

MSB

Start/avslut

2016 - 2017

Ökad beredskap för vektorburna sjukdomar genom myndighetssamverkan

övervakning av insekter som sprider sjukdomar är eftersatt i Sverige. Betydelsen av sådana sjukdomar förväntas öka i framtiden eftersom klimatförändring och globalisering ökar risken att vi får in nya vektorburna smittor och stickmyggarter i landet. I ett tidigare projekt har vi försökt kartlägga den svenska myggfaunan och bland annat hittat två nya myggarter för landet.

Att förstå hur insekter som kan sprida smitta är fördelade i landskapet och över säsongen och hur deras antal varierar med växlande väder är en grundförutsättning för att vi ska kunna övervaka dem och bekämpa dem i händelse av ett utbrott.

Att övervaka överallt, hela tiden, är omöjligt av praktiska och ekonomiska skäl. Genom att använda statistiska och matematiska modeller, så kallad ekologisk nischmodellering, för var risken är störst för ett utbrott kan vi fördela resurserna dit där de används bäst och få en kostnadseffektiv övervakning. Eftersom insekter styrs av temperatur och väder och replikeringen av smittämnen också är till stor del temperaturberoende går det att modellera var risken för ett utbrott av en vektorburen sjukdom är störst och koncentrera övervakningsinsatserna dit. I praktiken innebär det att ta fram elektroniska kartor som visar till exempel vegetation eller medeltemperatur för att beskriva var olika myggarter föredrar att lägga sina ägg och leta efter blodmål. För att vi ytterligare ska förstå hur myggorna lever och vad som driver fram myggpopulationer kommer vi att använda meteorologiska och hydrologiska modeller för att se hur vattenmängder påverkar myggornas antal över en säsong. Det gör vi för att kunna hitta de områden där risken för smittspridning och utbrott av myggburna sjukdomar är störst. Om man får ett utbrott är det också värdefullt om man snabbt kan modellera var spridningspotentialen är störst för att om möjligt begränsa omfattningen av utbrottet och undvika onödigt lidande och ekonomiska förluster.

Vi tror att projektet kommer att tillhandahålla verktyg för veterinär- och folkhälsoinstitut som underlättar beredskapsplanering och effektiviserar hantering och skydd mot vektorburna sjukdomar. Projektet kommer också att bidra till att minska samhällsekonomiska kostnader och lidande inom det veterinärmedicinska och folkhälsoområdet om vi skulle få in myggburna smittor i landet.

Fånga myggan och skicka in till SVA
Senast uppdaterad : 2018-01-02