Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Marie Sjölund Bitr. statsveterinär marie.sjolund@sva.se 018-67 46 58

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU

Finansiär

Formas

Start/avslut

2016 - 2018

Områden

Gris

Optimerad penicillindosering – ett sätt att förebygga antibiotikaresistens och bevara tillgängliga antibiotika

Bakteriers känslighet för antibiotika beror på hur de exponeras för dessa. Projektet syftar till att bevara effekten av smalspektriga antibiotika vilket är gynnsamt ur ett resistensperspektiv. Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) kan orsaka livshotandesjukdom hos grisar. Svenska isolat av APP är känsliga för penicillin i laboratorietester, men trots detta har behandling med penicillin enligt godkänd dos dålig klinisk effekt. Detta kan bero på felaktig dosering av penicillin då vetenskapliga grunder för dosering av penicillin till grisar är knapphändiga. Projektet ämnar undersöka om den kliniska effekten av penicillinbehandlingar kan förbättras genom ändrade dos- och doseringsintervall för gris. En tidigare använd infektionsmodell för APP kommer att användas för att erhålla en vetenskapligt grundad bas för effektiva behandlingsstrategier. På så vis skulle djurhälsan förbättras och behovet av antibiotikabehandlingar minska genom frånvaro av smittämnet vilket på sikt även skulle minska risken för resistensutveckling.
 

Senast uppdaterad : 2020-04-29